Themadatabanken

Gerechtskosten – tarieven – intresten

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties tweede semester 2020:
8 %.

Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering.- Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 24/08/2020, bl. 63785

Wettelijke interestvoet 2020- 1,75 %
Algemene administratie van de Thesaurie Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS 27/01/2020, bl. 3858

Tarief akten gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.2020
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2020, BS 20/12/2019, bl. 116036

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2019: 8 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 18/07/2019, bl. 72557

Toegankelijkheid rechtsbijstandverzekering -  vaststelling maximumbedragen per prestatie
28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, § 2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering, BS 12/07/2019, bl. 70597
Bijlage:overzichtstabel maximumbedragen

Gerechtskosten in strafzaken
23 MAART 2019. - Wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering,BS 19/04/2019, bl. 39497

Rechtplegingsvergoeding
29 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding
bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de
datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april
2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan
de bijstand van de advocaat en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding
van de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het
Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering, BS
10/04/2019, bl. 36417


Regels en barema’s kosten en ereloon van de insolventiefunctionarissen
26 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, BS 27/04/2018, bl. 36928

Regels en barema’s ereloon en kosten schuldbemiddelaar vanaf 1 januari 2018
Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar, BS 23/01/2018, bl. 4288

Arbeidsgerechten – Medische deskundigen
Tarieven erelonen en kosten vanaf 1 januari 2016

Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2016, BS 23/12/2015, bl. 77335

Wettelijke interestvoet2020- 1,75 %
Algemeneadministratie van de Thesaurie Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS27/01/2020, bl. 3858