Wanneer een meer uitgebreid advies nodig is dan men u via de “Eerstelijnsbijstand” kan geven, of wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen, of ondervraagd zal worden, heeft u een advocaat nodig.

Als uw uw bestaansmiddelen niet te hoog zijn, kan u een “Pro Deo”-advocaat bekomen die gratis of voor een lagere vergoeding voor u zal optreden. Dit is de tweedelijnsbijstand, en hiervoor kan u terecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand.

De voorwaarde is dat uw bestaansmiddelen niet te hoog zijn. Daarover vindt u verder meer.

Minderjarigen en personen in hechtenis hebben automatisch recht op kosteloze bijstand.

Indien u in aanmerking komt voor gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand, betaalt u een bedrag tussen de 25 euro en de 125 euro. De voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand begroot het bedrag van de provisie.

Indien de voorwaarden die u toestaan om een beroep te doen op de gedeeltelijke of volledige kosteloze juridische tweedelijnsbijstand wijzigen, meldt u dat onmiddellijk aan uw advocaat en aan het Bureau voor Juridische Bijstand.

Indien u door het optreden van de advocaat geldsommen ontvangt die, indien zij voorhanden waren op de dag van de aanvraag tot juridische bijstand tot gevolg zouden hebben dat u niet in aanmerking zou zijn gekomen voor een pro-Deoadvocaat, zal de advocaat u met toestemming van het Bureau voor Juridische Bijstand onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aanrekenen. 

Waar ?

Het Bureau voor Juridische Bijstand werkt OP AFSPRAAK. Voor het maken van een afspraak klikt u op de rode balk bovenaan "Maak hier uw afspraak".

Afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20 - 2000 Antwerpen

Spreekuur: elke werkdag 10u00 tot 12u en van 13u45 tot 16u 

Tel. 03 260 72 80 (elke werkdag tussen 10u - 12u) | Fax: 03 260 72 74 

Email: bjb@balieantwerpen.be

Afdeling Mechelen, Keizerstraat 20 -2800 Mechelen (ingang via achterkant gebouw, Voochtstraat 7)

Spreekuur : maandag en woensdag van 13u30 tot 16u

Tel. 015 26 11 42 (tussen 10u - 12u) | Fax: 015 26 12 93

Email: bjb@balieantwerpen.be


Afdeling Turnhout, Kasteelplein 1 -2300 Turnhout

Spreekuur: maandag van 10u tot 11u30 en woensdag van 14u00 tot 15u30

Tel. 014 42 44 65 (tussen 10u - 12u) | Fax 014 42 07 89

Email: bjb@balieantwerpen.be

A. U komt enkel voor juridisch advies

Voor iedereen zonder onderscheid en u heeft geen documenten nodig. Uw bestaansmiddelen worden niet nagekeken.


B. U komt voor een pro Deo advocaat

Of u recht hebt op bijstand van een advocaat in het kader van de tweedelijnsbijstand is afhankelijk van uw bestaansmiddelen en het bestaan van buitengewone schulden.

Eén categorie van personen heeft altijd automatisch recht op kosteloze bijstand: minderjarigen.

U moet uw inkomsten, uw bestaansmiddelen en lasten bewijzen door documenten. U brengt deze mee bij uw bezoek aan het Bureau voor Juridische Bijstand, en u moet ze in elk geval onmiddellijk aan de aangestelde raadsman overmaken.

1.Een correct ingevuld aanvraagformulier tweedelijnsbijstand (klik hier om het aanvraagformulier te downloaden)

2. attest samenstelling gezin

a)     U behoort tot één der onderstaande categorieën


Personen die in aanmerking komen op basis de gelijkgestelde categorieën :

--> de minderjarige, minstens op voorlegging van de identiteitskaart of
een document te voegen bij deze aanvraag waaruit de minderjarigheid blijkt

 

Personen die in aanmerking komen op basis van de gelijkgestelde categorieën behoudens
tegenbewijs. Overzicht van de te voor te leggen stukken: 

 • u ontvangt een leefloon of een maatschappelijk bijstand van het OCMW:  minstens de geldige
  beslissing van het betrokken OCMW kunnen voorleggen + een recent attest leefloon
 • u ontvangt gewaarborgd inkomen voor bejaarden: minstens het jaarlijks attest van de Rijksdienst
  voor Pensioenen kunnen voorleggen (opgelet, dit is geen gewoon pensioen)
 • u ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten: een recent bewijs
  van de uitbetalende instantie van FOD Sociale Zaken in Brussel (opgelet : niet verwarren met invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds)
 • u hebt een kind ten laste dat de gewaarborgde kinderbijslag geniet (niet verhoogde
  kinderbijslag): een recent bewijs van de uitbetalende instantie (opgelet : niet verwarren met gewone of verhoogde kinderbijslag)
 • u bent huurder van een sociale woning in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én
  betaalt een huur die overeenkomt met de helft van de basishuurprijs: minstens de laatste huurberekeningsfiche kunnen
  voorleggen (opgelet : dit betreft niet noodzakelijk een sociale woning)
 • u bent gedetineerde: minstens een bewijs met betrekking tot het statuut van gedetineerde toevoegen, bijvoorbeeld een attest gevangenschap; 
 • u bent beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het wetboek van Strafvordering: minstens de nodige bewijsstukken voorleggen; 
 • u bent geesteszieke voor wat betreft de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de
  bescherming van de persoon van de geesteszieke: minstens de nodige bewijsstukken ( bvb. beschikking dagbepaling vredegerecht ) voorleggen; 
 • u bent vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen: (enkel voor de procedure m.b.t. vreemdelingenstatuut) -> documenten vreemdelingenstatuut + eventueel negatieve beslissingen
 • u bent asielaanvrager of de persoon die een aanvraag indient van het statuut van
  ontheemde: minstens de nodige bewijsstukken voorleggen; 
 • u bent een persoon belast met overmatige schulden met het oog op de inleiding van een procedure
  collectieve schuldenregeling: Minstens inkomstenbewijzen van alle meerderjarige
  samenwonenden en uzelf kunnen voorleggen.  

b)    U behoort niet tot één der bovenstaande categoriëen 

U heeft stukken nodig (nooit ouder dan 2 maanden) die uw huidig gezinsinkomen en uw huidige familiesituatie bewijzen

1. U woont alleen

 • een recent bewijs van gezinssamenstelling (max. 2 maanden oud) te verkrijgen op het gemeentehuis van de gemeente waar u woont.
  bij vermelding pro Deo is dit document zegelvrij en dus gratis.
  (opgelet : dit is geen getuigschrift van woonst of uittreksel uit het bevolkingsregister)  
 • een recent bewijs van inkomen (max. 2 maanden oud). Dat kan zijn :

- laatste loonstrookje

- rekeninguittreksel
laatste storting werkloosheidsuitkering of attest vakbond

- rekeninguittreksel laatste storting ziekte-uitkering of attest ziekenkas

- bewijs schorsing recht op werkloosheidsuitkering

- bewijs schorsing recht op ziekte-uitkering

- aanslagbiljet of attest boekhouder(enkel voor zelfstandigen)

- bewijs ontvangst alimentatie

- bewijs betaling alimentatie

2. U woont alleen met personen ten laste 

3. U woont samen zonder personen ten laste 

4. U woont samen met personen ten laste
dan moet u rekening houden met onderstaande voorschriften :

 • een recent bewijs van gezinssamenstelling (max. 2 maanden oud). Te verkrijgen op het gemeentehuis van de gemeente waar u woont.
  Bij vermelding pro Deo is dit document zegelvrij en dus gratis.
  (opgelet : dit is geen getuigschrift van woonst of uittreksel uit het bevolkingsregister)  
 • personen die vermeld staan op de gezinssamenstelling (bv. partner, meerderjarige kinderen,
  ouders, meerderjarige broers/zussen, meerderjarige niet-aanverwante inwonenden, enz.) (max. 2 maanden oud)

  Dat kan zijn :

- laatste loonstrookje

- rekeninguittreksel laatste storting werkloosheidsuitkering of attest vakbond

- rekeninguittreksel laatste storting ziekte-uitkering of attest ziekenkas

- bewijs schorsing recht op werkloosheidsuitkering

- bewijs schorsing recht op ziekte-uitkering

- aanslagbiljet of attest boekhouder (enkel voor zelfstandigen)

- bewijs ontvangst alimentatie

- bewijs betaling alimentatie

- bewijs inschrijving van dit schooljaar voor schoolgaande rechtzoekende en/of meerderjarige inwonende
kinderen

- Voor zelfstandigen is het niet mogelijk om via een afspraak een aanstelling tot pro-Deoadvocaat te krijgen. Bent u zelfstandige en denkt u recht te hebben op een pro-Deoadvocaat? Bezorg ons uw laatste aanslagbiljet + attestering boekhouder van het laatste kwartaal via bjb@balieantwerpen.be.

 

INKOMENSGRENZEN


‍U bent verplicht eerlijk te zijn over uw inkomsten en uitgaven. Als dat niet zo is, kan u achteraf toch
verplicht worden de advocaat te betalen.

U kan de inkomensgrenzen hier raadplegen.

Het Bureau voor Juridische Bijstand werkt op afspraak. Voor het maken van een afspraak klikt u hier.

Als u online (of eventueel telefonisch) een afspraak heeft gemaakt bij het Bureau voor Juridische Bijstand kan u terecht in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats 20 (bus 15) te 2000 Antwerpen. U dient zich aan te melden aan de witte zuil in de wachtzaal. Via het scherm in de wachtzaal kan u zien wanneer het uw beurt is en naar welk loket u zich dient te begeven

U kan uw probleem vervolgens uitleggen aan de BJB-medewerker die u als u een advocaat nodig heeft en u voldoet aan de voorwaarden voor tweedelijnsbijstand een advocaat zal toewijzen. De BJB-medewerker zal u ook meteen uitleggen of deze advocaat een vergoeding mag vragen of volledig kosteloos zal werken.

Het kan zijn dat het Bureau voor Juridische Bijstand op een later ogenblik beslist de advocaat die werd aangesteld toch toe te laten een vergoeding te vragen, of een hogere vergoeding dan eerst voorzien. Dat zou kunnen wanneer uw financiële toestand erop vooruitgaat, of wanneer uw advocaat voor u geldsommen kan invorderen. Het zal ook gebeuren wanneer zou blijken dat u geen correct beeld heeft gegeven van uw financiële situatie.

Maak zo snel mogelijk een afspraak met de advocaat die u werd toegewezen, en vertel hem waar het over gaat, zodat hij kan nagaan of het dringend is.

Bij uw eerste bezoek neemt u het dossier met de documenten over uw bestaansmiddelen (loonstrookjes of attesten werkloosheid of…..)  mee, en alles dat nodig of nuttig kan zijn voor de advocaat, om uw dossier aan te pakken.

Het is belangrijk is dat u uw advocaat altijd verwittigt als uw inkomsten vermeerderen of verminderen. De advocaat die u werd toegewezen zal u geen vergoeding mogen vragen tenzij de Voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand daarvoor toelating heeft gegeven.

Weet ook dat er niet enkel de kosten zijn van de advocaat, maar ook gerechtskosten. Het is mogelijk dat u die toch moet betalen, ook al heeft u een Pro Deo-advocaat gekregen.

Betaalt de staat uw advocaat ?

U las hiervoor dat u in een aantal gevallen de kosteloze of gedeeltelijk kosteloze bijstand van een advocaat kan genieten. In deze gevallen werkt uw advocaat niet altijd gratis. De Belgische staat betaalt een beperkte vergoeding aan uw advocaat. Deze vergoeding is een forfaitaire som die veel lager is dan de gebruikelijke erelonen en kosten die een advocaat voor eenzelfde zaak zou vragen. Doorgaans is deze staatsvergoeding minder dan de helft van wat de advocaat anders zou mogen vragen. De Belgische Staat kan de vergoeding die hij aan uw advocaat betaalt binnen de vijf jaar na de uitkering van u terugvorderen, voor zover u in staat bent het bedrag ervan te betalen.

Mag uw pro Deoadvocaat erelonen en kantoorkosten vragen ?

De advocaat die aangesteld werd in kosteloze bijstand mag geen erelonen of kantoorkosten vragen of ontvangen. Enkel indien u slechts voor gedeeltelijke kosteloze bijstand in aanmerking komt, zal het bureau voor juridische bijstand de advocaat toelaten u een provisie te vragen. Deze bedraagt tussen de 25 € en de 125 € en dit zal u ook worden meegedeeld door het bureau voor juridische bijstand. U betaalt deze provisie rechtstreeks aan uw advocaat. Buiten de forfaitaire bijdragen en de provisie in het kader van gedeeltelijke kosteloosheid, is het de advocaat verboden om ereloon of kantoorkosten te vragen of te ontvangen. Indien de advocaat die aangesteld werd in kosteloze bijstand zich hieraan niet houdt meldt u dit aan het bureau voor juridische bijstand op bjb@balieantwerpen.be of op BJB, Bolivarplaats 20 - 2000 Antwerpen. 

En wat met andere kosten ?

Wanneer u gehele of kosteloze bijstand van een advocaat geniet, hoeft u het ereloon van die advocaat en diens kantoorkosten niet of slechts gedeeltelijk te betalen. Dit wil echter niet zeggen dat een procedure u helemaal niets zal kosten. Bepaalde kosten zal u wellicht nog moeten betalen, van een geboorteakte, procedurekosten, kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten van opzoekingen in het bevolkingsregister, enz... Dergelijke kosten moet uw advocaat alleszins niet voor u betalen en ook niet voorschieten. 

Als uw bestaansmiddelen ontoereikend zijn om de kosten van de procedure (deurwaarderskosten, rolrechten, enz.) te betalen, kan uw advocaat bij de bevoegde rechter kosteloze rechtspleging vragen. Dit wordt in de wet rechtsbijstand genoemd. Kent de rechter of rechtbank de rechtsbijstand toe, dan schiet de Staat de kosten van de procedure voor. Als de rechter meent dat uw inkomsten toereikend zijn, moet u deze kosten zelf betalen. In dat geval zal uw advocaat deze kosten aanrekenen als hij ze voor uw rekening maakt.

Veelgestelde vragen over pro Deo