Balie Antwerpen

In Antwerpen zijn er momenteel 2.100 advocaten actief, waarvan 335 stagiairs.

Advocaten zijn zelfstandigen en oefenen een vrij beroep uit. Toch maken ze deel uit van de Orde van advocaten. Die wordt geleid door een stafhouder en een raad.

De stafhouder

Jan MEERTS  nam  op 1 september 2016 zijn mandaat op.

Alle advocaten uit het gerechtelijk arrondissement maken deel uit van de Orde van advocaten, ook wel balie genoemd.

De stafhouder is het hoofd van de Orde en wordt jaarlijks verkozen door leden van de balie.

De stafhouder staat in voor de dagelijkse werking van de Orde. Hij neemt initiatieven om de beroepsbelangen te verdedigen en de reglementering op punt te stellen. Hij vertegenwoordigt de Orde van advocaten in contacten met de magistratuur, de overheid en andere Ordes.

De stafhouder bemiddelt in geschillen tussen advocaten onderling, tussen cliënten en advocaten en tussen rechtbanken en advocaten. Hij onderzoekt eventuele klachten tegen advocaten en brengt indien nodig advocaten voor de tuchtraad.

De Raad van de Orde

De Raad van de Orde is het bestuursorgaan van de Orde van Advocaten.

De Antwerpse Raad telt 16 verkozen leden en wordt voorgezeten door de Stafhouder. De Raad beslist over het toelaten of weigeren van de advocaten of stagiairs die hun beroep in het arrondissement wensen uit te oefenen. Zij worden dan wel of niet opgenomen op het 'tableau' of op de lijst van de stagiairs.

De Raad organiseert de stage, stelt reglementen op en waakt over de grondbeginselen van het beroep. Ze organiseert ook het Bureau voor Juridische Bijstand dat - volledig of gedeeltelijk kosteloos - advocaten kan toewijzen aan minderbedeelden.

Tot slot organiseert de Raad van de Orde diverse diensten voor advocaten zoals een bibliotheek met documentatiedienst, verzekeringen, enz.

De afgevaardigden bij de orde van Vlaamse Balies

Overeenkomstig artikel 488 Ger.W. vormen de 13 Vlaamse Ordes van advocaten samen de Orde van Vlaamse Balies (OVB).  Het betreft de balies van Antwerpen, Brussel Nederlands, Brugge, Dendermonde, Gent, Ieper, Kortrijk, Leuven, Limburg, Mechelen, Oudenaarde, Turnhout en Veurne.

De Orde van Vlaamse Balies bezit rechtspersoonlijkheid en heeft haar zetel in Brussel, Staatsbladstraat 8.

De Orde van Vlaamse Balies wordt bestuurd door een raad van bestuur en een algemene vergadering.  Overeenkomstig een reglement van Orde, dat bekrachtigd werd bij K.B., wordt de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies samengesteld uit afgevaardigden van de 13 Vlaamse balies.

Deze afgevaardigden worden om de twee jaar verkozen door de leden van de onderscheiden balies. Voor de Orde van advocaten te Antwerpen zijn dat, naast de stafhouder die van rechtswege zitting heeft in de algemene vergadering, twaalf rechtstreeks verkozen leden van de algemene vergadering.

Het is de algemene vergadering die overeenkomstig art. 496 Ger.W. de reglementen vaststelt.  Deze reglementen gelden voor alle Vlaamse advocaten en worden gebundeld in de Codex Deontologie voor advocaten.

Daarnaast maken de afgevaardigden deel uit van diverse commissies binnen de schoot van de OVB, ter voorbereiding van reglementen, implementatie van nieuwe wetgeving of ter verdediging van de beroepsbelangen.