Verkiezingen

Op dinsdag 30 mei om 12u gaan de verkiezingen bij Balie Antwerpen van start. Hieronder vindt u alle kandidaten per te verkiezen mandaat terug. We wensen iedereen alvast alle succes toe!

Katrien Crauwels

Koester wat goed is, verander wat beter kan.  

Weet u nog hoe trots u was de dag toen u de eed aflegde als advocaat?  Voor sommigen zal dat gisteren zijn, voor anderen ligt die heuglijke gebeurtenis al even verder terug in de tijd.

Die eedaflegging is een van de vele mooie tradities van de advocatuur die al eeuwen meegaan. Maar ons beroep is de afgelopen jaren enorm geëvolueerd.  

Vandaag staat de advocatuur voor belangrijke uitdagingen. De complexiteit van alsmaar wijzigende wetgeving neemt toe onder invloed van de globalisering. Cliënten eisen kostenefficiëntie en transparantie. Alsmaar meer spelers betreden de juridische markt, wat advocaten dwingt om zich te differentiëren.  Er heerst een krapte op de arbeidsmarkt.  Er is de als maar toenemende werkdruk en de roep naar een gezondere work-life balance. En dan heb ik het nog niet gehad over snel ontwikkelende technologieën zoals AI die het juridisch landschap stevig door elkaar zullen schudden en het beroep definitief veranderen.  

Maar uitdagingen creëren kansen. Kansen die wij als beroepsgroep moeten grijpen.

Daarin willen wij u als balie bijstaan.  Door blijvend in te zetten op de verbetering van de dienstverlening. Door te zorgen voor verbondenheid tussen alle advocaten aan onze balie. Door mee toe te zien op een kwalitatieve uitoefening van het beroep en waar nodig corrigerend of sanctionerend op te treden. Door te bemiddelen in conflicten. Kortom, er te zijn voor u.

De audit die twee jaar geleden werd doorgevoerd heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Veel advocaten zijn de connectie met de balie kwijt. Er gebeuren goede dingen, maar er is nood aan transparantie, heldere structuren en betere communicatie met de advocaten aan onze balie.  

De balie moet opnieuw een huis van vertrouwen worden. Voor iedere advocaat.

Daarvoor wil ik mij engageren.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de hervorming van de structuren van de balie, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Onze balie speelt een voortrekkersrol binnen het Vlaamse balielandschap.  En daar mogen we best fier op zijn.  Maar stilzitten is geen optie.  Er is nog werk aan de winkel.

Met uw stem zal ik mij graag het komende jaar met veel goesting voor ons mooie beroep inzetten.

Jo De Meester

Samen ervoor gaan

Ik aanvaard graag mijn voordracht voor de verkiezingen van vicestafhouder van de Orde van Advocaten bij de Rechtbank Antwerpen. Deze functie zou mij toelaten om mee onze grote balie verder uit te bouwen tot een performante en toekomstgerichte organisatie, waarbij de lokale belangen en tradities dienen gerespecteerd te worden zonder uit het oog te verliezen dat de balie – mede voor de jonge generatie confraters – mee moet evolueren en voorbereid moet zijn op de vele uitdagingen vandaag en in de toekomst. Ik ben al bijna 35 jaaradvocaat en sedert 2008 nauw betrokken bij het reilen en zeilen van onze balie en ook de OVB. In de Commissie Sociale Voorzieningen heb ik ook de noden leren kennen van de onfortuinlijken onder ons.

Mijn kandidatuur voor vicestafhouder is voor mij een logisch gevolg van mijn engagement. Als stagiair van oud-Stafhouder Jo Stevens heb ik niet alleen de knepen van ons beroep geleerd, maar heb ik ook de liefde voor de balie en de conferentie meegekregen. Rekening houdend met onze steeds wijzigende samenleving, nieuwe technologieën en uitdagingen allerhande moeten we er durven voor blijven gaan en ik hoop dat ik hiervoor ook het vertrouwen krijg van de leden van onze balie.

Marc Kips

Correct, geëngageerd en ten dienste van de balie

Geachte Confraters,

Ik ga graag in op de voordracht voor de verkiezing tot vicestafhouder. Ik ben al enkele jaren lid van de raad en van de algemene vergadering van de OVB en wil me blijvend engageren om u te vertegenwoordigen in de overlegorganen van de advocatuur, met de bedoeling de advocaten te kunnenlaten ondernemen als elke andere ondernemer. Het respect en naleving van de basisbeginselen is daarbij ook van essentieel belang, en een correcte advocatuur dient gewaarborgd te worden.

De balie verandert, maar respect voor confraters moet blijven.

Correcte diensten aan cliënten zonder misbruiken moeten gegarandeerd kunnen worden.

Marc KIPS

Leo Neels

Omarm het Nieuwe Normaal

Ik ken de Balie als advocaat die zijn eed aflegde in de vorige eeuw, en een groot deel van zijn loopbaan buiten de Balie doorbracht, aan Universiteiten, Business Schools, in een mediabedrijf en in een industrievereniging.

De diversiteit van die ervaringen levert me een brede kijk op, die me doet inzien dat verandering essentieel is als men wil verbeteren.

De juridisering van de samenleving slaat wat door, net zoals de mediatisering. Dat is een tijdsgewricht waarin het beroep van advocaat op de proef wordt gesteld, maar ook nieuwe opportuniteiten krijgt, door dit “nieuwe normaal” te omarmen.

Ik pleit voor een nieuwe fierheid voor ons beroep, dat moet voortbouwen op een rijke traditie en de toekomst moet omarmen.
De toekomst van de rechtsbedeling, van de democratie en van de rechtsstaat.
Al die sferen kraken en zuchten in een democratisch kader dat rust op fundamentele rechten en vrijheden.

Het is onze verantwoordelijkheid ze duurzaam te maken voor onze kinderen en kleinkinderen.

Tom Dekeersmaeker

Raad en daad

Ik ben lid van de Balie Antwerpen met hoofdkantoor in Antwerpen en bijkantoor in Nijlen, afdeling Mechelen. Op dit ogenblik ben ik enkele jaren secretaris van de Balie Antwerpen en wil mijn engagement voor de advocatuur en de Balie Antwerpen verder blijven inzetten als lid van de Raad. Ik meen hiertoe van nut te kunnen zijn o.m. via de ervaring die ik eerder opdeed als lid van de Raad, BJB-voorzitter, voorzitter van de Vlaamse Conferentie, afgevaardigde in de OVB, lid OVB-commissiefamilierecht, voorzitter vakgroep familierecht, secretaris Tuchtraad, erkend bemiddelaar in familiezaken en secretaris van de Orde.

Bart Jacqmain

Voor een relevante Orde

Ogenschijnlijk zonder voorgaanden, maar na toch elf jaar onafgebroken vrij engagement in de stagecommissie, wil ik me mee inzetten voor een kwalitatieve en toekomstgerichte Orde, in functie van en met respect voor ieders beroepsbelang.

Johan Platteau

Met minder verplichtingen maar met respect voor elkaar zorgen voor oprechtere confraternaliteit aan de balie.

Ik ben sinds 1990 advocaat en na mij al die tijd ten volle te hebben ingezet voor mijn cliënten zou ik mij vanaf nu graag inzetten voor de balie.

Vanuit mijn ervaring denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren in de raad. Ik vind dat de advocatuur zowel in haar regels en voorschriften als in de toepassing ervan een voorbeeld zou moeten zijn voor anderen. Het lijkt mij een mooie uitdaging bij te dragen om met minder regels en verplichtingen te zorgen voormeer efficiëntie en een oprechte confraternaliteit aan de balie.

Ik zou willen deel uitmaken van een orde die respectvol en begripvol is en door de kwaliteit van haar beslissingen het respect van haar leden ten volle verdient.

Ik ben 56 jaar, fiere vader van twee kinderen, leid een strafrechtkantoor aan de Jan Van Rijswijcklaan te Antwerpen en ben een gelukkig mens. Ik ben fier advocaat te zijn en vind het een prachtig beroep.

Marc Kips

Correct, geëngageerd en ten dienste van de balie

Geachte Confraters,

Ik ga graag in op de voordracht voor de verkiezing tot lid van de raad van de orde. Ik ben al enkele jaren lid van de raad en van dealgemene vergadering van de OVB en wil me blijvend engageren om binnen dieorganen accenten te proberen leggen die advocaten toelaten te ondernemen. Hetrespect en naleving van de basisbeginselen is van essentieel belang.

Marc KIPS

Johan Du Mongh

Dankbaar ten dienste

Waarde confraters,

Met eer en genoegen mocht ik u de voorbije twee jaren van dienstzijn als stafhouder.

Graag houd ik mij nog een extra jaar beschikbaar voor de nieuw verkozen stafhouder en leden van de raad. 

Ik ben u dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groeten,

Johan Du Mongh

Eric Boon

Een moderne Balie, trouw aan haar kernwaarden: met en voor ons allen

Nu bijna 30 jaar aan onze Balie en veelvuldig actief in het straf- en interneringsrecht, ben ik ook al even vertrouwd met de interne werking van de Orde.

Na de fusie staan we voor verdere uitdagingen: eenvoudigere en modernere structuren, digitalisering, een performante opleiding, delen van kennis en vlotte en heldere communicatie zijn er enkele voorbeelden van.

In een snel evoluerende omgeving dient de Orde garant te staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid, met behoud van haar kernwaarden en -taken.

Met uw steun zet ik mij graag ook het komende jaar in om ons mooi beroep te kunnen uitoefenen in de beste omstandigheden.  

Gabriëlle Van Bussel

Waardig & rechtvaardig

Sinds 1996 ben in aan de Balie bij de Orde van Advocaten Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Samen met Myriam Van Honste heb ik een kantoor in Brasschaat sedert 2006.

Daarnaast ben ik erkend bemiddelaar in familiezaken sinds 2008.

Graag zou ik mijn jarenlange ervaring en passie voor het beroep ten dienste willen stellen om de belangen van alle advocaten te kunnen behartigen.

Met vriendelijke groeten,

Gabriëlle Van Bussel

Kjell Swartelé

Inzetten op professionalisme en opleiding zonder voeling te verliezen met de mens achter het beroep.

Het is met enige schroom dat ik de voordracht aanvaard als lid van de raad van de Orde.

Schroom daar waar ik, evenmin als mijn patroons,  sinds de aanvang van mijnstage in 1997 nooit een bijzonder affiniteit gekend heb ten aanzien van de Orde daar waar mij vooral geleerd werd dat het kantoor van de Stafhouder dé locatie bij uitstek was die je wenste te mijden.

Zij die mij kennen weten dat mijn vakgebied het Ondernemingsrecht is en het insolventierecht in het bijzonder. Na een mandaat als deeltijds assistent aan de KU Leuven koos ik in 2003 definitief voor een voltijdse betrokkenheid bij de Balie Antwerpen. Antwerpen – de stad waar ik in 1972 geboren werd maar waar ik – grotendeels optrokken zijnde uit Zeeuws-Vlaamse klei - nooit woonde.

Mijn appreciatie voor de Orde en haarwerking en het besef hoe belangrijk de dagdagelijkse ondersteuning is die zij biedt aan de leden van de Balie is sindsdien enkel gegroeid.

Ik ben en blijf kritisch ten aanzien van organisaties die te groot en te log worden en voeling dreigen te verliezen met de deelnemers die zij pretenderen te vertegenwoordigen. Tegelijk echter erken ik ook de het nut en de kracht van ons collectief optreden als advocaten middels de Orde en het belang van een voortdurende dialoog tussen advocatuur en de immers wijzigende maatschappelijke context waarin zij actief is.

Mijn eerste en voornaamste engagement ligt bij mijn confraters. Zo werd ik in 2005 lid en in 2012 bestuurder van  de VZW Pro Mandato, een belangen vereniging die nagenoeg alle curatoren van het ressort Antwerpen vertegenwoordigt. Hier leerde ik hoe belangrijk professionalisme en opleiding zijn zonder de voeling te verliezen met de mens achter het beroep.

Dit zijn tegelijk dan ook de waarden die ik hoop terug te vinden en verder uit te dragen binnen de Raad.

Ik begrijp volledig de verantwoordelijkheden van een functie als lid van de Raad van Orde en kijk ernaar uit mij ten volle te kwijten van mijn engagement.

Met confraternele groet,

Kjell Swartelé

Christophe Vangeel

Insanity is doing the same thing over and over, and expecting a different result.

Nieuwe juridische cultuur. Ethiek. Bottom-up. Menselijke advocatuur. Regulatory sandbox. Welzijn. Visie. Innovatie. Diversiteit. Transparantie. Data-driven. Creatieve communicatie. Purpose. Duurzaamheid. Bewustzijn.

Zijn dit woorden die bij jou resoneren? Geef ze dan een stem en zwijg niet langer.

Het is tijd. Tijd voor een nieuwe advocatuur.

Jan De Lien

Hard werken om de beste te blijven!

Als voorzitter van het BJB Balie Antwerpen durf ik gerust zeggen dat BJB Balie Antwerpen op nummer één staat als beste BJB van het land. Dit is niet mijn verdienste, maar die van alle 941 vrijwilligers, stagiairs en medewerkers die dagelijks het beste geven van zichzelf. Het is nodig dat zij, maar ook de rechtzoekenden een stem krijgen in de raad van de Orde. Mijn focus ligt bij de stagiairs. Zij maken de helft uit van alle vrijwilligers bij het BJB. Sinds dit jaar maken zij tevens deel uit van het BJB bestuur. Hard werken en een no-nonsense approach is wat ik doe en verwacht van een raad van de Orde.

Tim Baes

Riet Stevens

STEVENS, voor als bakens moeten worden verzet.

Waarde confraters,

Sommigen onder jullie kennen mij vast, voor de anderen stel ik mezelf graag voor.

Dit jaar kom ik voor de eerste keer op bij de verkiezingen om lid te kunnen worden van de Raad. Ik wil mijzelf hiertoe engageren omdat ik graag deel uitmaak van een team en me graag focus op het belang van ons allemaal, van de stagiairs tot de anciens.

Elke dag opnieuw staan we er allemaal om het beste van onszelf te geven in het belang van onze cliënt, maar ook ons belang mag niet uit het oog worden verloren. Daar wil ik mee over waken, en dit in de grote en de kleine aspecten van ons beroep.

Ik ga en sta voor efficiëntie, praktische oplossingen, betrokkenheid en drive. Behouden wat goed is, verbeteren waar het kan en waar het moet. Want als het getij verloopt, moeten de bakens worden verzet.

STEVENS, voor als bakens moeten worden verzet.

Mijn stem is luid, maar zo groot is ook mijn inzet om mij te engageren voor een ieders belang.

 

Riet STEVENS

Eva Raepsaet

Verandering hoeft niet altijd slecht te zijn. Uw stem telt!

Waarde confraters,

Ik blijf gedreven om mee te helpen aan de goede werking van onze balie en stel mij dan ook graag opnieuw kandidaat.

We mogen trots zijn op ons beroep, maar we mogen niet blijven vasthouden aan archaïsche trends.

We moeten meegaan met de tijd en moderniseren waar nodigen vrijwaren wat essentieel is.

Ik wil ons beroep terug aantrekkelijker maken en de uitstroom aan goede advocaten stoppen.

Graag uw steun om verder mijn steentje te kunnen bijdragen.

Katrien Pacquée

Nothing great was ever achieved without enthusiasm

Onze balie ligt me nauw aan het hart. Met intussen 15 jaar ervaring, heb ik al verschillende engagementen opgenomen, waar ik de eer heb gehad Voorzitter van De Conferentie te mogen zijn en vorig jaar voor het eerst verkozen werd als lid van de Raad van de Orde.

Ik heb me met veel enthousiasme ingezet voor het organiseren van opleidingen die een meerwaarde bieden voor de advocatuur, o.a. in het kader van de winter- en zomerlessen (in overleg met de magistratuur, vakgroepen en secties), alsook voor het bevorderen van de contacten van de balie met het bedrijfsleven, Stad Antwerpen, de haven enz.

Tevens heb ik kunnen meewerken aan de uitvoering van het beleid, waar het van belang is dat de Raad goed vertegenwoordigd is door advocaten met een verscheiden achtergrond, verschillende leeftijden, gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, divers en inclusief, met voornamelijk ook het welzijn van de stagiairs voorop.

Ik tracht ook mijn steentje bij te dragen aan de structurele hervormingen die de Orde doorvoert met het oog op modernisering en meer efficiëntie aan de balie, waar het werk nog niet af is.

Ik ben dan ook zeer geëngageerd om verder te doen, om zaken die niet goed lopen te veranderen of te verbeteren, meer transparantie te bieden. Kortom om samen met de andere leden van de Raad een verschil te kunnen maken.

Ik hoop dan ook op uw stem te mogen rekenen.

Tom Degeeter

Harder, better, faster, stronger

De afgelopen twee gerechtelijke jaren zette ik me in voor onze mooie balie als voorzitter van de stagecommissie. Vanuit die functie kom ik tot de vaststelling dat een kwaliteitsvolle, doorgedreven maar ook menselijke en leefbare stage van cruciaal belang is. De stage dient in de eerste plaats een opleiding te zijn. Onze stagiairs zijn de toekomst en het kapitaal van ons beroep. Zowel de stagiairs als de stagemeesters die zich dagelijks inzetten voor de opleiding van jonge advocaten verdienen de best mogelijke ondersteuning vanuit de orde van advocaten. Mits uw zeer gewaardeerde steun zet ik daar graag verder mijn schouders onder.

Anouk De Vleeshouwer

Communication is the key to success!

Ik ben Anouk De Vleeshouwer en ik ben sinds 2010 lid van de voormalige Balie Mechelen.

Inmiddels zetel ik al 4 jaar in de Raad en probeer ik de stem van de jonge advocaat naar voren te dragen, alsook de stem van de advocaten die prestaties leveren in het kader van de tweedelijnsbijstand. Het is bijzonder belangrijk dat hun stem wordt vertolkt door iemand die zelf actief is in de tweedelijnsbijstand en de werking hiervan vanop de eerste rij meemaakt.

Tevens probeer ik ook de verzuchtingen van de curatoren, schuldbemiddelaars en jeugdadvocaten mee te nemen in de debatten op de Raad.

Ik ben actief in verschillende Commissies en zetel ook in de AV van de OVB.

Ik ben enthousiast en probeer altijd goed voorbereid te zijn, zodat ik kan bijdragen aan de belangrijke beslissingen die de Raad neemt voor alle advocaten.

Communicatie is mijn stokpaardje, ik vind het zeer belangrijk dat er duidelijk en transparant gecommuniceerd wordt, aangezien dat veel problemen kan oplossen én voorkomen. Sinds kort is de Balie trouwens eindelijk actief op LinkedIn!

Ik werk dit jaar graag verder aan onze communicatiestrategie en aan de andere projecten die ik behartig!

Anouk De Vleeshouwer

Avelien Van Der Veken

Uit liefde voor de advocatuur, voor een daadkrachtig en vooruitstrevend bestuur!

Met tien jaar balie op de teller en al één bijzonder leerrijk jaar als lid van de raad, sta ik te springen om verder mijn schouders te zetten onder het bestuur van de Orde van Advocaten. Gedreven en vol energie engageer ik me voor een transparant en efficiënt beleid waar de noden van de advocaten centraal staan. Als lid van de raad wil ik een aanspreekpunt zijn, voor ieder van jullie.

Kortom, als lid van de raad wil ik waken over ons mooiste beroep en vol toewijding de organisatie daarvan vormgeven.

Wim Wagemakers

Weet wat er leeft

De laatste jaren was ik achtereenvolgens verbonden aan de afdelingen Antwerpen en Turnhout van de balie. Ik was actief in verscheidene materies en heb zo het genoegen in contact te staan met confraters uit alle segmenten van onze beroepsgroep.

Door mijn dagelijkse aanwezigheid op de rechtbank en voormalige rol binnen de Conferentie weet ik wat er leeft aan de balie en ben ik steeds aanspreekbaar.

Met passie voor de balie en haar leden vertegenwoordig ik u graag in de Raad.

Maxim Korthoudt

Een sterke Raad voor jong en oud!

Waarde confraters,

Graag stel ik mij kandidaat omkomend gerechtelijk jaar opnieuw toe te treden tot de Raad van de Orde. Sta me toe mezelf even voor te stellen en kort mijn kandidatuur toe te lichten.

Ik ben sinds oktober 2016 actief aan onze Antwerpse balie en heb momenteel de leiding over het departement arbeidsrecht bij Bannister Advocaten. Sinds de start van mijn carrière heb ik reeds een bijzondere interesse in de werking van de Orde van Advocaten. Een interesse die ik in de praktijk heb omgezet tijdens mijn tweejarig engagement als stagiairsafgevaardigde binnen de stagecommissie en als lid van de commissiemagistratuur. Tevens had ik het genoegen om afgelopen gerechtelijk toe te treden tot de Raad van de Orde als één van de jongste ooit. Tijdens deze periode heb ik ondervonden dat er heel wat zaken goed lopen binnen de Orde maar dat er zeker nog ruimte is voor verbetering en innovatie. Graag zou ik mijnengagement dan ook willen verderzetten komend gerechtelijk jaar.

Een belangrijk werkpunt blijft dat heel wat confraters het gevoel hebben dat de Orde er niet voor hen is. Dit heeft m.i. te maken met de perceptie van een gebrek aan transparantie vanuit de Orde. De Orde biedt tal van mogelijkheden aan om advocaten in moeilijkheden te ondersteunen. De coronacrisis toonde vb. aan dat de Orde er voor ons is, o.m. door het aanbieden van gratis webinars. We moeten hier keihard aan blijven werken.

Een ander werkpunt waaraan ik wil blijven meewerken is de innovatie van het beroep van advocaat. Ik denk hierbij o.a. aan de optimalisatie van de baliebijdragen, de stagevoorwaarden en de minimumvergoedingen. Ook het creëren van een beschermend statuut voor de jonge medewerker kadert hier in.

Ik ben alvast enorm geëngageerd om als jongere advocaat mee mijn schouders te blijven zetten onder de Raad van de Orde. Mocht u mij hierin willen steunen, zou ik dit ten zeerste appreciëren.  

Met confraternele groeten,

 

Maxim Korthoudt

Fatima Oraibi

Gepassioneerd door het recht. Gedreven door rechtvaardigheid.

Multicultureel, wereldburger en ijverig naar diversiteit. Naar de verjonging en modernisering van de Balie waar er niet langer een kloof is in welke vorm dan ook. We gaan voor innovatieve advocatuur met betrokkenheiden transparantie. Streven naar kwaliteit en bescherming van onze beroepsgroep.  

Naast kwaliteit en diversiteit zijn vertrouwen en inclusie voor mij belangrijke waarden. Ik luister graag naar jullie noden en opmerkingen om deze een plaats te geven binnen onze Raad van de Orde.

Van jullie prangende vragen en verlangens, maak ik agendapunten bij onze Raad. Graag wil ik het engagement verder aangaan om onze beroepsgroep een eigen stem te geven en jullie, mijn Confraters, dichter bij het beleid te brengen. #Voteforchange

Vera Verschueren

Oprecht confraterneel en met een open blik vanuit Turnhout

De oproep om, ongeacht leeftijd, ervaring of omvang van praktijk, deel te nemen aan het beleid van onze balie neem ik, ondanks mijn bescheiden vijf jaar anciënniteit, graag ter harte. 

Met mijn hart verloren in de koekenstad tijdens mijn studentenjaren, werk ik vandaag bijzonder graag vanuit het centrum van Turnhout. Ik kan wel stellen dat ik met mijn voeten in “het veld” sta - immers zijn salduzoproepen, permanentiediensten voor jeugd- en tuchtdossiers en bijna dagelijks rechtbankwerk met meer dan eens een last minute waardevolle vervanging voor mij geen ongekend terrein -, én dat ik trots ben om advocaat te zijn, ongetwijfeld net als u.

Vanuit een oprechte en confraternele insteek, stel ik mij kandidaat om mee de verantwoordelijkheid te nemen voor de werking van onze mooie balie. De nodige blijvende modernisering en digitalisering vergen m.i. creativiteit, een open blik en inzet.

U mag rekenen op mijn vertegenwoordiging van u, elke advocaat over het hele grondgebied van de provincie Antwerpen, al mag je u als vrouwelijke en jonge onderneemster zeker en vast extra aangesproken voelen door mijn visie én missie om de vervrouwelijking aan de balie in een mooi daglicht te plaatsen. 

Loïc Cerulus

Van raad naar daad

Als jonge advocaat stel ik vast dat veel van mijn leeftijdsgenoten de balie jammer genoeg vroegtijdig verlaten, ondanks het mooie beroep dat wij met z’n allen uitoefenen. Het is van belang om kennis te krijgen van ieders bezorgheden om vervolgens oplossingen aan te kunnen reiken.

Velen onder ons worden bovendien ook dagelijks geconfronteerd met deinefficiëntie en trage digitale evolutie van justitie. Ik vind het dan ook belangrijk dat de orde hierin een voortrekkersrol blijft spelen en het overleg tussen enerzijds advocaten, rechtbank/hof, openbaar ministerie en de minister verder opdrijft.

Ik doe mijn job ontzettend graag en heb de afgelopen jaren van alle facetten van de advocatuur mogen proeven. Met respect voor de deontologische regels die van oudsher bestaan en met het oog op de toekomst, wil ik als uw jonge vertegenwoordiger mijn stempel drukken op een beleid dat ons allen aanbelangt.

Laura Van Gorp

Met passie én vol overtuiging neem ik graag het woord voor onze balie

Met grote gedrevenheid zet ik me elk jaar in voor Kempen-Fietst, een succesvol initiatief voor Kempense kankerpatiënten. Op dezelfde manier wil ik me engageren voor de Raad van de Orde. Onze balie verdient gepassioneerde en overtuigde vertegenwoordigers die met kennis van zaken het woord nemen. Sinds oktober 2018 werk ik – eerst als stagiaire - voor het advocatenkantoor Van Deun in Oud-Turnhout.  

Wim Wagemakers

Weet wat er leeft

De laatste jaren was ik achtereenvolgens verbonden aan de afdelingen Antwerpen en Turnhout van de balie. Ik was actief in verscheidene materies en heb zo het genoegen in contact te staan met confraters uit alle segmenten van onze beroepsgroep.

Door mijn dagelijkse aanwezigheid op de rechtbank en voormalige rol binnen de Conferentie weet ik wat er leeft aan de balie en ben ik steeds aanspreekbaar.

Met passie voor de balie en haar leden vertegenwoordig ik u graag in de Raad.

Maxim Korthoudt

Een sterke Raad voor jong en oud!

Waarde confraters,

Graag stel ik mij kandidaat omkomend gerechtelijk jaar opnieuw toe te treden tot de Raad van de Orde. Sta me toe mezelf even voor te stellen en kort mijn kandidatuur toe te lichten.

Ik ben sinds oktober 2016 actief aan onze Antwerpse balie en heb momenteel de leiding over het departement arbeidsrecht bij Bannister Advocaten. Sinds de start van mijn carrière heb ik reeds een bijzondere interesse in de werking van de Orde van Advocaten. Een interesse die ik in de praktijk heb omgezet tijdens mijn tweejarig engagement als stagiairsafgevaardigde binnen de stagecommissie en als lid van de commissiemagistratuur. Tevens had ik het genoegen om afgelopen gerechtelijk toe te treden tot de Raad van de Orde als één van de jongste ooit. Tijdens deze periode heb ik ondervonden dat er heel wat zaken goed lopen binnen de Orde maar dat er zeker nog ruimte is voor verbetering en innovatie. Graag zou ik mijnengagement dan ook willen verderzetten komend gerechtelijk jaar.

Een belangrijk werkpunt blijft dat heel wat confraters het gevoel hebben dat de Orde er niet voor hen is. Dit heeft m.i. te maken met de perceptie van een gebrek aan transparantie vanuit de Orde. De Orde biedt tal van mogelijkheden aan om advocaten in moeilijkheden te ondersteunen. De coronacrisis toonde vb. aan dat de Orde er voor ons is, o.m. door het aanbieden van gratis webinars. We moeten hier keihard aan blijven werken.

Een ander werkpunt waaraan ik wil blijven meewerken is de innovatie van het beroep van advocaat. Ik denk hierbij o.a. aan de optimalisatie van de baliebijdragen, de stagevoorwaarden en de minimumvergoedingen. Ook het creëren van een beschermend statuut voor de jonge medewerker kadert hier in.

Ik ben alvast enorm geëngageerd om als jongere advocaat mee mijn schouders te blijven zetten onder de Raad van de Orde. Mocht u mij hierin willen steunen, zou ik dit ten zeerste appreciëren.  

Met confraternele groeten,

 

Maxim Korthoudt

Fatima Oraibi

Gepassioneerd door het recht. Gedreven door rechtvaardigheid.

Multicultureel, wereldburger en ijverig naar diversiteit. Naar de verjonging en modernisering van de Balie waar er niet langer een kloof is in welke vorm dan ook. We gaan voor innovatieve advocatuur met betrokkenheiden transparantie. Streven naar kwaliteit en bescherming van onze beroepsgroep.  

Naast kwaliteit en diversiteit zijn vertrouwen en inclusie voor mij belangrijke waarden. Ik luister graag naar jullie noden en opmerkingen om deze een plaats te geven binnen onze Raad van de Orde.

Van jullie prangende vragen en verlangens, maak ik agendapunten bij onze Raad. Graag wil ik het engagement verder aangaan om onze beroepsgroep een eigen stem te geven en jullie, mijn Confraters, dichter bij het beleid te brengen. #Voteforchange

Loïc Cerulus

Van raad naar daad

Als jonge advocaat stel ik vast dat veel van mijn leeftijdsgenoten de balie jammer genoeg vroegtijdig verlaten, ondanks het mooie beroep dat wij met z’n allen uitoefenen. Het is van belang om kennis te krijgen van ieders bezorgheden om vervolgens oplossingen aan te kunnen reiken.

Velen onder ons worden bovendien ook dagelijks geconfronteerd met deinefficiëntie en trage digitale evolutie van justitie. Ik vind het dan ook belangrijk dat de orde hierin een voortrekkersrol blijft spelen en het overleg tussen enerzijds advocaten, rechtbank/hof, openbaar ministerie en de minister verder opdrijft.

Ik doe mijn job ontzettend graag en heb de afgelopen jaren van alle facetten van de advocatuur mogen proeven. Met respect voor de deontologische regels die van oudsher bestaan en met het oog op de toekomst, wil ik als uw jonge vertegenwoordiger mijn stempel drukken op een beleid dat ons allen aanbelangt.

Riet Vander Schelde

Don't stress on what was, fight for what could be

Onze balie speelt een cruciale rol bij o.m. het organiseren van de stage en het opstellen van reglementen. De Orde waakt ook over de grondbeginselen van het beroep. Bovendien biedt zij de confraters ook verscheidene diensten aan.

Een en ander wordt telkens door de raad van de Orde voorbereid, bestudeerd, besproken en uitgewerkt.

En toch weten heel wat jonge tableau-advocaten amper dat de raad dit allemaal doet en daar dient verandering in te komen.

Als dertiger, mama van twee dochtertjes van bijna 8 en 9 jaar, echtgenote, en advocate zou ik me vereerd voelen om deel uit te maken van de raad van de Orde.

In 2012 heb ik besloten de studie rechten te combineren met een voltijdse job en dit met succes! Als geen ander weet ik waar jonge mensen de dag van vandaag mee geconfronteerd worden. Het lijkt me dan ook dat ik goed geplaatst ben om de grieven van jonge advocaten te kennen, structuur aan te brengen in bepaalde zaken, maturiteit te tonen waar nodig maar wel recht voor de raap. Aan motivatie en doorzettingsvermogen alleszins geen gebrek.

Misschien een ietwat atypisch profiel maar dit kan net een voordeel zijn. Immers, de combinatie van toch wel wat maturiteit en het voordeel om een jonge advocaat te zijn qua ervaring maakt dat bepaalde problemen of bekommernissen vanuit een ander perspectief belicht kunnen worden. Ook het feit dat ik opgegroeid ben in een wereld waar digitalisering cruciaal is en waar aandacht voor well-being en het menselijk aspect key zijn lijken me alleen maar voordelen te zijn die ik naar voren kan brengen als spreekbuis voor al die jonge tableau-advocaten.

De recente crisis heeft ons allen doen nadenken en stilstaan bij zaken waar we anders aan voorbij gingen, de automatische piloot hebben we afgezet en we zijn ons meer dan ooit bewust dat elk individu telt in onze maatschappij en dat alle individuen samen nog altijd meer zijn dan de loutere som. Onze flexibiliteit, ondernemerschap en creativiteit zijn op de proef gesteld en de jonge generatie heeft het niet gemakkelijk gehad. Daarom verdienen ze vandaag meer dan ooit een stem in deze raad.

Ik ben enorm gedreven om mijn steentje bij te dragen en een impact te maken, waar onze jonge generatie maar uiteindelijk ook de oudere generatie de vruchten van kan plukken. “Don't stress on what was, fight for what could be” (Sean Higgins) dit typeert waarvoor ik sta. Verandering kan er alleen maar komen als je er voor gaat met passie en eerlijkheid!

Ik hoop dan ook van harte dat ik op uw stem én steun kan rekenen!

Laura Van Gorp

Met passie én vol overtuiging neem ik graag het woord voor onze balie

Met grote gedrevenheid zet ik me elk jaar in voor Kempen-Fietst, een succesvol initiatief voor Kempense kankerpatiënten. Op dezelfde manier wil ik me engageren voor de Raad van de Orde. Onze balie verdient gepassioneerde en overtuigde vertegenwoordigers die met kennis van zaken het woord nemen. Sinds oktober 2018 werk ik – eerst als stagiaire - voor het advocatenkantoor Van Deun in Oud-Turnhout.  

Leo Neels

Omarm het Nieuwe Normaal

Ik ken de Balie als advocaat die zijn eed aflegde in de vorige eeuw, en een groot deel van zijn loopbaan buiten de Balie doorbracht, aan Universiteiten, Business Schools, in een mediabedrijf en in een industrievereniging.

De diversiteit van die ervaringen levert me een brede kijk op, die me doet inzien dat verandering essentieel is als men wil verbeteren.

De juridisering van de samenleving slaat wat door, net zoals de mediatisering. Dat is een tijdsgewricht waarin het beroep van advocaat op de proef wordt gesteld, maar ook nieuwe opportuniteiten krijgt, door dit “nieuwe normaal” te omarmen.

Ik pleit voor een nieuwe fierheid voor ons beroep, dat moet voortbouwen op een rijke traditie en de toekomst moet omarmen.
De toekomst van de rechtsbedeling, van de democratie en van de rechtsstaat.
Al die sferen kraken en zuchten in een democratisch kader dat rust op fundamentele rechten en vrijheden.

Het is onze verantwoordelijkheid ze duurzaam te maken voor onze kinderen en kleinkinderen.

Bart Jacqmain

Voor een relevante Orde

Ogenschijnlijk zonder voorgaanden, maar na toch elf jaar onafgebroken vrij engagement in de stagecommissie, wil ik me mee inzetten voor een kwalitatieve en toekomstgerichte Orde, in functie van en met respect voor ieders beroepsbelang.

Marc Kips

Correct, geëngageerd en ten dienste van de balie

Geachte Confraters,

Ik ga graag in op de voordracht voor de verkiezing tot lid van de raad van de orde. Ik ben al enkele jaren lid van de raad en van dealgemene vergadering van de OVB en wil me blijvend engageren om binnen dieorganen accenten te proberen leggen die advocaten toelaten te ondernemen. Hetrespect en naleving van de basisbeginselen is van essentieel belang.

Marc KIPS

Kjell Swartelé

Inzetten op professionalisme en opleiding zonder voeling te verliezen met de mens achter het beroep.

Het is met enige schroom dat ik de voordracht aanvaard als lid van de raad van de Orde.

Schroom daar waar ik, evenmin als mijn patroons,  sinds de aanvang van mijnstage in 1997 nooit een bijzonder affiniteit gekend heb ten aanzien van de Orde daar waar mij vooral geleerd werd dat het kantoor van de Stafhouder dé locatie bij uitstek was die je wenste te mijden.

Zij die mij kennen weten dat mijn vakgebied het Ondernemingsrecht is en het insolventierecht in het bijzonder. Na een mandaat als deeltijds assistent aan de KU Leuven koos ik in 2003 definitief voor een voltijdse betrokkenheid bij de Balie Antwerpen. Antwerpen – de stad waar ik in 1972 geboren werd maar waar ik – grotendeels optrokken zijnde uit Zeeuws-Vlaamse klei - nooit woonde.

Mijn appreciatie voor de Orde en haarwerking en het besef hoe belangrijk de dagdagelijkse ondersteuning is die zij biedt aan de leden van de Balie is sindsdien enkel gegroeid.

Ik ben en blijf kritisch ten aanzien van organisaties die te groot en te log worden en voeling dreigen te verliezen met de deelnemers die zij pretenderen te vertegenwoordigen. Tegelijk echter erken ik ook de het nut en de kracht van ons collectief optreden als advocaten middels de Orde en het belang van een voortdurende dialoog tussen advocatuur en de immers wijzigende maatschappelijke context waarin zij actief is.

Mijn eerste en voornaamste engagement ligt bij mijn confraters. Zo werd ik in 2005 lid en in 2012 bestuurder van  de VZW Pro Mandato, een belangen vereniging die nagenoeg alle curatoren van het ressort Antwerpen vertegenwoordigt. Hier leerde ik hoe belangrijk professionalisme en opleiding zijn zonder de voeling te verliezen met de mens achter het beroep.

Dit zijn tegelijk dan ook de waarden die ik hoop terug te vinden en verder uit te dragen binnen de Raad.

Ik begrijp volledig de verantwoordelijkheden van een functie als lid van de Raad van Orde en kijk ernaar uit mij ten volle te kwijten van mijn engagement.

Met confraternele groet,

Kjell Swartelé

Jan De Lien

Hard werken om de beste te blijven!

Als voorzitter van het BJB Balie Antwerpen durf ik gerust zeggen dat BJB Balie Antwerpen op nummer één staat als beste BJB van het land. Dit is niet mijn verdienste, maar die van alle 941 vrijwilligers, stagiairs en medewerkers die dagelijks het beste geven van zichzelf. Het is nodig dat zij, maar ook de rechtzoekenden een stem krijgen in de raad van de Orde. Mijn focus ligt bij de stagiairs. Zij maken de helft uit van alle vrijwilligers bij het BJB. Sinds dit jaar maken zij tevens deel uit van het BJB bestuur. Hard werken en een no-nonsense approach is wat ik doe en verwacht van een raad van de Orde.

Tim Baes

Avelien Van Der Veken

Uit liefde voor de advocatuur, voor een daadkrachtig en vooruitstrevend bestuur!

Met tien jaar balie op de teller en al één bijzonder leerrijk jaar als lid van de raad, sta ik te springen om verder mijn schouders te zetten onder het bestuur van de Orde van Advocaten. Gedreven en vol energie engageer ik me voor een transparant en efficiënt beleid waar de noden van de advocaten centraal staan. Als lid van de raad wil ik een aanspreekpunt zijn, voor ieder van jullie.

Kortom, als lid van de raad wil ik waken over ons mooiste beroep en vol toewijding de organisatie daarvan vormgeven.

Fatima Oraibi

Gepassioneerd door het recht. Gedreven door rechtvaardigheid.

Multicultureel, wereldburger en ijverig naar diversiteit. Naar de verjonging en modernisering van de Balie waar er niet langer een kloof is in welke vorm dan ook. We gaan voor innovatieve advocatuur met betrokkenheiden transparantie. Streven naar kwaliteit en bescherming van onze beroepsgroep.  

Naast kwaliteit en diversiteit zijn vertrouwen en inclusie voor mij belangrijke waarden. Ik luister graag naar jullie noden en opmerkingen om deze een plaats te geven binnen onze Raad van de Orde.

Van jullie prangende vragen en verlangens, maak ik agendapunten bij onze Raad. Graag wil ik het engagement verder aangaan om onze beroepsgroep een eigen stem te geven en jullie, mijn Confraters, dichter bij het beleid te brengen. #Voteforchange

Riet Vander Schelde

Don't stress on what was, fight for what could be

Onze balie speelt een cruciale rol bij o.m. het organiseren van de stage en het opstellen van reglementen. De Orde waakt ook over de grondbeginselen van het beroep. Bovendien biedt zij de confraters ook verscheidene diensten aan.

Een en ander wordt telkens door de raad van de Orde voorbereid, bestudeerd, besproken en uitgewerkt.

En toch weten heel wat jonge tableau-advocaten amper dat de raad dit allemaal doet en daar dient verandering in te komen.

Als dertiger, mama van twee dochtertjes van bijna 8 en 9 jaar, echtgenote, en advocate zou ik me vereerd voelen om deel uit te maken van de raad van de Orde.

In 2012 heb ik besloten de studie rechten te combineren met een voltijdse job en dit met succes! Als geen ander weet ik waar jonge mensen de dag van vandaag mee geconfronteerd worden. Het lijkt me dan ook dat ik goed geplaatst ben om de grieven van jonge advocaten te kennen, structuur aan te brengen in bepaalde zaken, maturiteit te tonen waar nodig maar wel recht voor de raap. Aan motivatie en doorzettingsvermogen alleszins geen gebrek.

Misschien een ietwat atypisch profiel maar dit kan net een voordeel zijn. Immers, de combinatie van toch wel wat maturiteit en het voordeel om een jonge advocaat te zijn qua ervaring maakt dat bepaalde problemen of bekommernissen vanuit een ander perspectief belicht kunnen worden. Ook het feit dat ik opgegroeid ben in een wereld waar digitalisering cruciaal is en waar aandacht voor well-being en het menselijk aspect key zijn lijken me alleen maar voordelen te zijn die ik naar voren kan brengen als spreekbuis voor al die jonge tableau-advocaten.

De recente crisis heeft ons allen doen nadenken en stilstaan bij zaken waar we anders aan voorbij gingen, de automatische piloot hebben we afgezet en we zijn ons meer dan ooit bewust dat elk individu telt in onze maatschappij en dat alle individuen samen nog altijd meer zijn dan de loutere som. Onze flexibiliteit, ondernemerschap en creativiteit zijn op de proef gesteld en de jonge generatie heeft het niet gemakkelijk gehad. Daarom verdienen ze vandaag meer dan ooit een stem in deze raad.

Ik ben enorm gedreven om mijn steentje bij te dragen en een impact te maken, waar onze jonge generatie maar uiteindelijk ook de oudere generatie de vruchten van kan plukken. “Don't stress on what was, fight for what could be” (Sean Higgins) dit typeert waarvoor ik sta. Verandering kan er alleen maar komen als je er voor gaat met passie en eerlijkheid!

Ik hoop dan ook van harte dat ik op uw stem én steun kan rekenen!

Frédéric Thiebaut

Recht op doel

Verbonden aan de Balie sinds 2003, strafrechtadvocaat.

In Mechelen zette ik me het voorbije jaar in als lokaal vertegenwoordiger van de Stafhouder en het werk is nog niet klaar. In de Raad hoop ik uw belangen nog meer te kunnen dienen. Onze blik mag zich echter niet  beperken tot Mechelen of de strafrechtadvocaten. Daarom hoop ik ook op steun van advocaten uit de gehele Antwerpse Balie.

Jacques Arnauts-Smeets

Deontologie en de advocaat als ondernemer zijn verzoenend

Waarde confraters,

Bij deze wens ik mij kandidaat te stellen voor de verkiezing van lid van de Raad van de Orde van Advocaten bij de Rechtbanken van Antwerpen als rechtstreeks verkozene van de kantons Turnhout.

Ik vervoegde de balie op 01/01/1991 en ben dus al meer dan 30 jaar advocaat.

Ik ben tevens gedurende een 10-tal jaar lid geweest van de Raad van de Orde van de balie te Turnhout, dit voor de fusie tussen de balies van Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

Ik heb tijdens mijn carrière het beroep van advocaat gevoelig zien veranderen.

Een belangrijke evolutie is het feit dat een advocaat thans beschouwd dient te worden als zowel vrij beroeper als ondernemer.

Tevens is er een enorme schaalvergroting gebeurd, waar er toen ik mijn stage begon een 150-taladvocaten aan de balie van Turnhout ingeschreven waren, en er thans door de fusie aan de balie van Antwerpen meer dan 2.500 advocaten zijn.

Mocht ik verkozen worden als lid van de Raad van de Orde, zal ik er graag op toezien dat de belangen van de advocatuur in alle geledingen verdedigd worden.

Ik verheel niet dat ik in het geval ik verkozen word ik de belangen van de vroegere Turnhoutse advocatuur met verve wil verdedigen, gezien ik het gevoel heb dat de Turnhoutse advocatuur  als het ware verzuipt in de Antwerpse advocatenvijver en de belangen van de landelijke en lokale advocaten niet altijd gediend worden.  

Eva Raepsaet

Verandering hoeft niet altijd slecht te zijn. Uw stem telt!

Waarde confraters,

Ik blijf gedreven om mee te helpen aan de goede werking van onze balie en stel mij dan ook graag opnieuw kandidaat.

We mogen trots zijn op ons beroep, maar we mogen niet blijven vasthouden aan archaïsche trends.

We moeten meegaan met de tijd en moderniseren waar nodigen vrijwaren wat essentieel is.

Ik wil ons beroep terug aantrekkelijker maken en de uitstroom aan goede advocaten stoppen.

Graag uw steun om verder mijn steentje te kunnen bijdragen.

Wim Wagemakers

Weet wat er leeft

De laatste jaren was ik achtereenvolgens verbonden aan de afdelingen Antwerpen en Turnhout van de balie. Ik was actief in verscheidene materies en heb zo het genoegen in contact te staan met confraters uit alle segmenten van onze beroepsgroep.

Door mijn dagelijkse aanwezigheid op de rechtbank en voormalige rol binnen de Conferentie weet ik wat er leeft aan de balie en ben ik steeds aanspreekbaar.

Met passie voor de balie en haar leden vertegenwoordig ik u graag in de Raad.

Vera Verschueren

Oprecht confraterneel en met een open blik vanuit Turnhout

De oproep om, ongeacht leeftijd, ervaring of omvang van praktijk, deel te nemen aan het beleid van onze balie neem ik, ondanks mijn bescheiden vijf jaar anciënniteit, graag ter harte. 

Met mijn hart verloren in de koekenstad tijdens mijn studentenjaren, werk ik vandaag bijzonder graag vanuit het centrum van Turnhout. Ik kan wel stellen dat ik met mijn voeten in “het veld” sta - immers zijn salduzoproepen, permanentiediensten voor jeugd- en tuchtdossiers en bijna dagelijks rechtbankwerk met meer dan eens een last minute waardevolle vervanging voor mij geen ongekend terrein -, én dat ik trots ben om advocaat te zijn, ongetwijfeld net als u.

Vanuit een oprechte en confraternele insteek, stel ik mij kandidaat om mee de verantwoordelijkheid te nemen voor de werking van onze mooie balie. De nodige blijvende modernisering en digitalisering vergen m.i. creativiteit, een open blik en inzet.

U mag rekenen op mijn vertegenwoordiging van u, elke advocaat over het hele grondgebied van de provincie Antwerpen, al mag je u als vrouwelijke en jonge onderneemster zeker en vast extra aangesproken voelen door mijn visie én missie om de vervrouwelijking aan de balie in een mooi daglicht te plaatsen. 

Laura Van Gorp

Met passie én vol overtuiging neem ik graag het woord voor onze balie

Met grote gedrevenheid zet ik me elk jaar in voor Kempen-Fietst, een succesvol initiatief voor Kempense kankerpatiënten. Op dezelfde manier wil ik me engageren voor de Raad van de Orde. Onze balie verdient gepassioneerde en overtuigde vertegenwoordigers die met kennis van zaken het woord nemen. Sinds oktober 2018 werk ik – eerst als stagiaire - voor het advocatenkantoor Van Deun in Oud-Turnhout.  

No items found.

Nisrine El Massoudi

Voor een aangename, kwalitatieve en drempelloze stage

Waarde confraters,

Met genoegen stel ik mij kandidaat om als stagiairsvertegenwoordiger te zetelen in de stagecommissie van de balie Antwerpen.

Sinds 2021 ben ik aangesloten bij de Antwerpse Balie en werkzaam bij Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten.

Binnen de stagecommissie zou ik graag de belangen van alle stagiairs willen behartigen, en ook daarbuiten tracht ik de vertrouwenspersoon te zijn voor iedere stagiair.

Alvast bedankt voor uw vertrouwen.

Met confraternele groeten,

Nisrine El Massoudi

Rumi Salija

Stem op mij voor een betere stage-ervaring en een sterke vertegenwoordiging van de stagiairs in de Orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen.

Waarde confraters,

Beste stagiairs,

Mijn naam is Rumi Salija en ik stel me kandidaat voor de verkiezing van vertegenwoordiger van de stagiairs in de stagecommissie van de Orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen, regio Antwerpen. Als een enthousiaste en gemotiveerde advocaat-stagiair, geloof ik dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan de werking van de commissie en aan de belangen behartiging van de stagiairs.

Tijdens mijn stage heb ik geleerd dat er een aantal struikelblokken zijn die stagiairs tegenkomen, en ik ben vastbesloten om de nodige stappen te zetten om deze aan te pakken. Ik geloof dat ik een positieve invloed kan hebben op de stagecommissie en kan bijdragen aan het verbeteren van de stage-ervaring voor alle stagiairs in de regio Antwerpen.

Als jullie mij verkiezen als vertegenwoordiger van de stagiairs, zal ik me ten volle inzetten om jullie stem te laten horen en jullie belangen te behartigen. Ik ben vastberaden om te werken aan een betere toekomst voor de advocatuur en om stagiairs te helpen bij het bereiken van hun doelen. Ik hoop dat jullie mij de kans geven om dit te doen en jullie vertrouwen in mij stellen.

Met vriendelijke groeten,

Rumi Salija