Verkiezingen

Op dinsdag 28 mei om 12u gaan de verkiezingen bij Balie Antwerpen van start. We wensen iedereen alvast alle succes toe!

Katrien Crauwels

One more year!

Wat vliegt de tijd! Een jaar geleden kreeg ik uw vertrouwen. Straks verwelkom ik u graag in onze “oase” in het nieuwe Hof van Beroep. De lokalen in Mechelen zijn opgefrist, plannen voor Turnhout zijn in de maak en onze nieuwe website komt eraan. Mij ook het komende jaar inzetten voor ons mooi beroep en de 2893 advocaten van onze balie? Heel graag! Als het ook mag van u.

Jo De Meester

Samen ervoor gaan

Als vicestafhouder wil ik graag mee onze grote balie verder uitbouwen tot een performante en toekomstgerichte organisatie, waarbij de lokale belangen en tradities dienen gerespecteerd te worden zonder uit het oog te verliezen dat de balie – mede voor de jonge generatie confraters – mee moet evolueren.

Leo Neels

Gedurende de helft van mijn loopbaan was ik, zoals vandaag, advocaat. Zo leerde ik zienswijzen kennen uit de academische wereld, de media en de farmaceutische sector, en in diverse hoedanigheden, van universiteitsprofessor over CEO tot voorzitter van Raden van Bestuur.

Al die ervaringen brengen me inzichten bij die ik met genoegen ter beschikking wil stellen van de Balie.

Jo De Meester

Samen ervoor gaan

Als vicestafhouder wil ik graag mee onze grote balie verder uitbouwen tot een performante en toekomstgerichte organisatie, waarbij de lokale belangen en tradities dienen gerespecteerd te worden zonder uit het oog te verliezen dat de balie – mede voor de jonge generatie confraters – mee moet evolueren.

Tom Dekeersmaeker

Raad en daad

Sinds enkele jaren secretaris van Balie Antwerpen wil ik mij graag nog verder voor onze balie blijven inzetten als lid van de Raad. Ik beschik over enige ervaring die ik eerder opdeed als lid van de Raad, BJB-voorzitter, voorzitter van de Vlaamse Conferentie, afgevaardigde in de OVB, lid OVB-commissie familierecht, voorzitter vakgroep familierecht, secretaris Tuchtraad, en secretaris van de Orde.

Claudia Van de Velde

Tradities koesteren, innovatie omarmen en investeren in verbinding

Bekijk de video hier.

Stéphane Van Moorleghem

Bekijk de video hier.

Marc Kips

De Raad van de Orde is een belangrijk overlegorgaan waar de organisatie in het belang van de Antwerpse advocaten wordt besproken. De raad zet zich blijvend in voor de basiswaarden van ons beroep. In de raad wordt ook gewerkt aan voorbereiding van reglementen op niveau van de OVB.

Ik ben al enkele jaren lid van de raad en wens me kritisch, te blijven inzetten voor vooruitgang van ons beroep.

Eric Boon

Een performante Balie, met en voor ons allen

Weldra 30 jaar aan de Balie, heb ik mij toegelegd op het straf- en interneringsrecht, thans verbonden aan het kantoor Thales. De Balie moderniseert en houdt voeling met de maatschappij, waarin zij performant wil blijven. Al jaren bevoorrecht om lid van de Raad van de Orde en uw vertrouwensadvocaat te zijn, wil ik er met uw steun graag ook volgend gerechtelijk jaar mijn steentje toe bijdragen.

Kjell Swartelé

Blijven inzetten op professionalisme en opleiding zonder voeling te verliezen met de mens achter het beroep.

Ik blijf kritisch tav organisaties als de Orde die te groot en te log kunnen worden en het contact dreigen te verliezen met hun leden. Tegelijk erken ik ook de kracht van ons collectief optreden middels de Orde en het belang van een voortdurende dialoog tussen advocatuur en de complexe maatschappij waarin zij actief is.

Jan De Lien

Samenwerken om de beste te blijven!

Eén jaar in de raad heeft mij geleerd dat niets vanzelf komt. Ik heb samen met andere leden hard gewerkt rond het welzijn van stagiairs maar er is meer nodig. Ik ga ook voluit voor een eerlijkere verdeling van het pro deo werk over de balies heen en betaalbare of gratis opleidingen voor alle vrijwilligers. Helpen, samenwerken en een no-nonsense approach voor een betere balie.

Frédéric Thiebaut

Recht op doel

Verbonden aan de Balie sinds 2003, strafrechtadvocaat.

De voorbije jaren heb ik me ingezet als lokaal vertegenwoordiger van de Stafhouder. Ook in de Raad hoop ik uw belangen verder te kunnen dienen. Mijn blik beperkt zich niet tot Mechelen of de strafrechtadvocaten. De gehele dienstverlening moet voortdurend tegen het licht worden gehouden. Ik hoop daarbij op de steun van de ganse verenigde Balie.

Riet Stevens

Elke dag opnieuw staan we er allemaal om het beste van onszelf te geven in het belang van onze cliënt, maar ook ons belang mag niet uit het oog worden verloren. Ik ga en sta voor efficiëntie, praktische oplossingen en betrokkenheid. Behouden wat goed is,verbeteren waar het kan en waar het moet.

 

Mijn stem is luid, maar zo groot is ook mijn inzet om mij te engageren voor eenieders belang.

Hilde Minnen

Wil u ook een frisse wind doen waaien door de Raad, dan ben ik graag uw kandidaat!

Bekijk de video hier.

Giles Snelders

De afgelopen jaren heb ik mij steeds geëngageerd voor onze Balie. Thans wens ik dit engagement verder uit te diepen.

Als ‘paleisrat’ denk ik goed de vinger aan de pols te houden voor wat er leeft bij mijn confraters omtrent de dagelijkse wisselwerking met de rechtbank. Ik ben ervan overtuigd dat mijn inzet en betrokkenheid een waardevolle aanwinst zullen zijn en hoop te kunnen rekenen op uw stem.

Katrien Pacquée

Nothing great was ever achieved without enthusiasm

Met veel enthousiasme heb ik me de voorbije jaren in de Raad ingezet voor het organiseren van opleidingen in het kader van de winter- en zomerlessen en meegewerkt aan de structurele hervormingen die de Orde doorvoert met het oog op modernisering en meer efficiëntie aan de balie. Het werk is nog niet af. Ik ben dan ook zeer geëngageerd om verder te doen en hoop opnieuw op uw stem te mogen rekenen!

Tom Degeeter

Investeer in mensen, niet alleen in winst.

De afgelopen drie gerechtelijke jaren zette ik me in voor onze mooie balie als voorzitter van de stagecommissie. Onze stagiairs zijn de toekomst en het kapitaal van ons beroep en verdienen de beste ondersteuning. Mits uw zeer gewaardeerde steun volg ik dat graag verder met kennis van zaken op.

Alex Buelens

Een raad in functie van haar advocaten

Een goed functionerende raad dient de noden van een zo groot mogelijk aantal advocaten trachten te vertalen in een beleid dat erop gericht is de advocatuur te ondersteunen, en te ontlasten, eerder dan te belasten.

Administratieve vereenvoudiging en digitalisering zijn daarbij essentieel, evenwel met respect voor de tradities, transparante doch duidelijke regelgeving en een budget onder controle.

Liesbeth De Vleeschouwer

Eenheid door diversiteit

Mijn naam is Liesbeth De Vleeschouwer. Ik heb een eenmanskantoor te Mechelen, waarin ik me toeleg op straf-, en jeugdrecht. Een inclusieve en representatieve samenstelling van de Raad is van essentieel belang, zodat de belangen van alle advocaten ongeacht hun achtergrond, specialisatie of kantoororganisatie optimaal behartigd worden. Eenieder dient zich gehoord en vertegenwoordigd te voelen.

Lesley Vermeulen

Uw aanspreekpunt

Naast jurist zijn we ondernemer, manager en moeten we een hele administratie voeren.

Ik stel mij kandidaat als lid van de raad om een aanspreekpunt te zijn m.b.t. bezorgdheden waarmee jullie geconfronteerd worden bij de uitoefening van ons beroep.

Het is mijn bedoeling om deze aan te kaarten in de raad en mee naar concrete oplossingen te zoeken.

Avelien Van Der Veken

Uit liefde voor de advocatuur, voor een daadkrachtig en vooruitstrevend bestuur!

Met elf jaar balie op de teller en al twee leerrijke jaren als lid van de raad, sta ik te springen om mijn engagement verder te zetten. Gedreven en vol energie engageer ik me voor een transparant en efficiënt beleid waar de noden van de advocaat centraal staan. Als lid van de raad wil ik een aanspreekpunt zijn, voor ieder van jullie.

Kortom, als lid van de raad wil ik waken over ons mooiste beroep.

Vera Verschueren

Oprecht confraterneel voor een transparante en efficiënte balie

Als uw confrater actief in het jeugd-, straf-en familierecht, stel ik mij vanuit Turnhout zeer graag opnieuw kandidaat om mee de verantwoordelijkheid te nemen voor het beleid van onze balie.

U mag rekenen op mijn vertegenwoordiging van u, elke advocaat over het hele grondgebied van de provincie Antwerpen, al spreek ik graag extra in naam van onze vele jonge vrouwelijke onderneemsters.

Laura Van Gorp

Met passie én vol overtuiging neem ik graag het woord voor onze balie

In mijn eerste jaar heb ik mijn ogen en oren opengehouden om de bekommernissen van confraters ter sprake te brengen. Er is te weinig geweten dat de Raad er ook is om te helpen. Alle advocaten bereiken aan onze balie is een uitdaging waarop dient te worden ingezet. Als moeilijkheden niet ter ore komen, is remediëring niet mogelijk. Met veel enthousiasme zou ik graag mijn taak verder zetten.

Sofie Cleiren

Ook de jongere generatie zet zich graag in voor onze balie.

Als jonge advocate vind ik het belangrijk om te tonen dat ook de nieuwere generatie zich inzet voor onze balie. Ik had reeds de eer om als stagiairsafgevaardigde te zetelen in de stagecommissie en zou graag mijn steentje verder blijven bijdragen. Inzetten op modernisering en een goede relatie tussen de balie en haar advocaten zijn voor mij prioritair. Ik dank u alvast voor het vertrouwen!

Laura Van Gorp

Met passie én vol overtuiging neem ik graag het woord voor onze balie

In mijn eerste jaar heb ik mijn ogen en oren opengehouden om de bekommernissen van confraters ter sprake te brengen. Er is te weinig geweten dat de Raad er ook is om te helpen. Alle advocaten bereiken aan onze balie is een uitdaging waarop dient te worden ingezet. Als moeilijkheden niet ter ore komen, is remediëring niet mogelijk. Met veel enthousiasme zou ik graag mijn taak verder zetten.

Emanuelle Hoogstijns

Toegankelijk voor eenieder van u

Het is mijn wens om toegankelijk te zijn, open te staan voor de zorgen waarmee u zit en te vertolken wat er werkelijk leeft binnen de balie.

Thema’s die mij nauw aan het hart liggen:

  • Een goede onderlinge communicatie tussen confraters over de grenzen van dossiers heen
  • Toegankelijke kennisverwerving
  • De uitval van getalenteerde advocaten vermijden

Sofie Cleiren

Ook de jongere generatie zet zich graag in voor onze balie.

Als jonge advocate vind ik het belangrijk om te tonen dat ook de nieuwere generatie zich inzet voor onze balie. Ik had reeds de eer om als stagiairsafgevaardigde te zetelen in de stagecommissie en zou graag mijn steentje verder blijven bijdragen. Inzetten op modernisering en een goede relatie tussen de balie en haar advocaten zijn voor mij prioritair. Ik dank u alvast voor het vertrouwen!

Leo Neels

Gedurende de helft van mijn loopbaan was ik, zoals vandaag, advocaat. Zo leerde ik zienswijzen kennen uit de academische wereld, de media en de farmaceutische sector, en in diverse hoedanigheden, van universiteitsprofessor over CEO tot voorzitter van Raden van Bestuur.

Al die ervaringen brengen me inzichten bij die ik met genoegen ter beschikking wil stellen van de Balie.

Jan De Lien

Samenwerken om de beste te blijven!

Eén jaar in de raad heeft mij geleerd dat niets vanzelf komt. Ik heb samen met andere leden hard gewerkt rond het welzijn van stagiairs maar er is meer nodig. Ik ga ook voluit voor een eerlijkere verdeling van het pro deo werk over de balies heen en betaalbare of gratis opleidingen voor alle vrijwilligers. Helpen, samenwerken en een no-nonsense approach voor een betere balie.

Hilde Minnen

Wil u ook een frisse wind doen waaien door de Raad, dan ben ik graag uw kandidaat!

Bekijk de video hier.

Lesley Vermeulen

Uw aanspreekpunt

Naast jurist zijn we ondernemer, manager en moeten we een hele administratie voeren.

Ik stel mij kandidaat als lid van de raad om een aanspreekpunt te zijn m.b.t. bezorgdheden waarmee jullie geconfronteerd worden bij de uitoefening van ons beroep.

Het is mijn bedoeling om deze aan te kaarten in de raad en mee naar concrete oplossingen te zoeken.

Avelien Van Der Veken

Uit liefde voor de advocatuur, voor een daadkrachtig en vooruitstrevend bestuur!

Met elf jaar balie op de teller en al twee leerrijke jaren als lid van de raad, sta ik te springen om mijn engagement verder te zetten. Gedreven en vol energie engageer ik me voor een transparant en efficiënt beleid waar de noden van de advocaat centraal staan. Als lid van de raad wil ik een aanspreekpunt zijn, voor ieder van jullie.

Kortom, als lid van de raad wil ik waken over ons mooiste beroep.

Sofie Cleiren

Ook de jongere generatie zet zich graag in voor onze balie.

Als jonge advocate vind ik het belangrijk om te tonen dat ook de nieuwere generatie zich inzet voor onze balie. Ik had reeds de eer om als stagiairsafgevaardigde te zetelen in de stagecommissie en zou graag mijn steentje verder blijven bijdragen. Inzetten op modernisering en een goede relatie tussen de balie en haar advocaten zijn voor mij prioritair. Ik dank u alvast voor het vertrouwen!

Frédéric Thiebaut

Recht op doel

Verbonden aan de Balie sinds 2003, strafrechtadvocaat.

De voorbije jaren heb ik me ingezet als lokaal vertegenwoordiger van de Stafhouder. Ook in de Raad hoop ik uw belangen verder te kunnen dienen. Mijn blik beperkt zich niet tot Mechelen of de strafrechtadvocaten. De gehele dienstverlening moet voortdurend tegen het licht worden gehouden. Ik hoop daarbij op de steun van de ganse verenigde Balie.

Vera Verschueren

Oprecht confraterneel voor een transparante en efficiënte balie

Als uw confrater actief in het jeugd-, straf-en familierecht, stel ik mij vanuit Turnhout zeer graag opnieuw kandidaat om mee de verantwoordelijkheid te nemen voor het beleid van onze balie.

U mag rekenen op mijn vertegenwoordiging van u, elke advocaat over het hele grondgebied van de provincie Antwerpen, al spreek ik graag extra in naam van onze vele jonge vrouwelijke onderneemsters.

No items found.
No items found.

Jill Timmermans

De toekomst is aan ons!

Bekijk de video hier.

Leo Neels

Gedurende de helft van mijn loopbaan was ik, zoals vandaag, advocaat. Zo leerde ik zienswijzen kennen uit de academische wereld, de media en de farmaceutische sector, en in diverse hoedanigheden, van universiteitsprofessor over CEO tot voorzitter van Raden van Bestuur.

Al die ervaringen brengen me inzichten bij die ik met genoegen ter beschikking wil stellen van de Balie.

Yves Teughels

Een stem voor éénpitters /kleine kantoren.

Mijn eerste jaar als afgevaardigde bij de OVB was uitdagend en leerrijk.

Ik wil graag verder werken aan de modernisering van de advocatuur zonder evenwel de oude waarden overboord te gooien.

De deontologie dient streng bewaard.

Nieuwe reglementen mogen niet op maat gesneden zijn van de grote kantoren, maar ook kleinere kantoren dienen gehoord.

Hiervoor wil ik mij – met uw steun  –  blijven inzetten.

Johan Michielsen

Ik wil er weer vol voor gaan

De laatste 2 jaar was ik voorzitter van de fractie. Er is hard gewerkt, maar het resultaat is niet altijd zichtbaar. We hielden een seminarie met als thema: hoe kan de AV van de OVB beter verlopen en welke onderwerpen willen we op de agenda krijgen? Dat resulteerde in een nota met voorstellen. Ik zou die nota graag uitgevoerd krijgen. Uw stem zou mij plezieren zodat ik er weer vol voor kan gaan.

Pierre Bogaerts

Nfumu kadianga ngulu yina kutu di mosi ko

(Le juge ne peut manger un cochon quin’a qu’une oreille.) (J.Lubamba Bikoki, Les proverbes juridiques Kongo, Kinshasa, RCN, 2009,12)  Ook wel: Nzonzi kadianga ngulu ya kutu dimosi ko. (O. Stenström, Proverbesdes Bakongo, Uppsala en Kimpese, 1999, 104)

Met andere woorden: audiatur et altera pars !

400 tekens blijft wat kort om zich voor te stellen.

Katrien Van Mierlo

Er verder voor gaan!

Ik heb meer dan 35 jaar ervaring als advocaat in Turnhout. Sedert 2020 ben ik afgevaardigde. Graag zet ik dit mandaat verder. Ik ben van oordeel dat ik vanuit de Kempen hiervoor een meerwaarde kan zijn. Met veel enthousiasme wil ik trachten zowel de kwaliteit van ons beroep te verbeteren evenals de opleiding van de stagiairs.

Nathalie Vermeersch

U schonk mij het vertrouwen om u af te vaardigen bij de OVB. De afgelopen jaren waren boeiend met een bijzondere focus op de toekomst van ons beroep in een snel evoluerende maatschappij.

Met heel veel goesting en enthousiasme wil ik mij tijdens de komende termijn inzetten voor de belangen van de advocatuur in het algemeen en voor de Antwerpse confraters in het bijzonder

Thierry Lammar

ERVARING TELT MEE

Als ex Stafhouder balie Mechelen en ex Adjunct Stafhouder balie Antwerpen heb ik zeker de nodige ervaring in huis om mee te werken aan de bescherming van onze beroepsgroep. Het beroep van advocaat staat voortdurend onder druk en moet zich zeker en vast duidelijk blijven positioneren in de maatschappij. Hieraan wens ik mijn bijdrage te kunnen leveren binnen de AV van de OVB.

Stéphane Van Moorleghem

Bekijk de video hier.

Katrien Crauwels

One more year!

Wat vliegt de tijd! Een jaar geleden kreeg ik uw vertrouwen. Straks verwelkom ik u graag in onze “oase” in het nieuwe Hof van Beroep. De lokalen in Mechelen zijn opgefrist, plannen voor Turnhout zijn in de maak en onze nieuwe website komt eraan. Mij ook het komende jaar inzetten voor ons mooi beroep en de 2893 advocaten van onze balie? Heel graag! Als het ook mag van u.

Marc Kips

De Raad van de Orde is een belangrijk overlegorgaan waar de organisatie in het belang van de Antwerpse advocaten wordt besproken. De raad zet zich blijvend in voor de basiswaarden van ons beroep. In de raad wordt ook gewerkt aan voorbereiding van reglementen op niveau van de OVB.

Ik ben al enkele jaren lid van de raad en wens me kritisch, te blijven inzetten voor vooruitgang van ons beroep.

Joëlle Vandenbulck

Bewust betrokken en bevlogen voor het belang van onze Balie!

Bewaken van kernwaarden, vernieuwing en welzijn van confraters zijn belangrijk.  Als lid van de commissie Welzijn en vertrouwensadvocaat zet ik me hiervoor graag in.

Heldere communicatie is essentieel, onze beroepsgroep dient te worden gehoord en transparant te worden geïnformeerd. Ik stel me graag opnieuw kandidaat als afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de OVB: het werk is nog niet af.

Linda Claessens

Meebouwen aan de advocatuur van morgen

In 1996 startte ik bij de balie Turnhout en van meet af aan was ik actief in diverse baliestructuren, o.a. de Conferentie, BJB en Raad. Mits uw steun zet ik mijn ervaring en stem vanuit de Kempen graag in voor een OVB die in de snel wijzigende wereld opkomt voor de individuele advocaat en de ganse beroepsgroep, de kernwaarden van ons mooie beroep hoog houdt en zorgt voor het keurmerk van advocaat.

Kris Heyrman

Ervaring is soms vereist bij de OVB

Na studies aan de UA vatte ik in 1998 mijn stage aan met Hubert Dubois als patroon. Ik bleef daarna werkzaam op het vlak van het fiscaal recht als medewerker en later vennoot van Dubois, Verlinden, Wauman Advocaten. In 2012-2013 was ik penningmeester van de Vlaamse Conferentie bij de Balie Antwerpen, in 2014-2018 lid van de Raad van de Orde en in 2018-2022 OVB-afgevaardigde.

 

Christophe Vangeel

Insanity is doing the same thing over and over, and expecting a different result.

Nieuwe juridische cultuur. Ethiek. Bottom-up. Menselijke advocatuur. Regulatory sandbox. Welzijn. Visie. Innovatie. Diversiteit. Transparantie. Data-driven. Creatieve communicatie. Purpose. Duurzaamheid. Bewustzijn.

Zijn dit woorden die bij jou resoneren? Geef ze dan een stem en zwijg niet langer.

Het is tijd. Tijd voor een nieuwe advocatuur.

Axel De Schampheleire

Met ervaring van het verleden bouwen aan de toekomst van de advocatuur

Met plezier zou ik de Balie Provincie Antwerpen vertegenwoordigen binnen de algemene vergadering van de OVB. Ik werd lid van de balie Antwerpen per oktober 2002 (stagiair) en werd toegelaten tot het tableau per oktober 2005. Ik was stagiairsvertegenwoordiger en lid van de stagecommissie. Verder was ik bestuurslid van de Conferentie tijdens het Conferentiejaar 2015-2016 (Permanente vorming).

Fatima Oraibi

#RhythmOfEmpowerment

#UnityInDiversity #ProgressTogether #InnovationOnTop

 

Stap mee in de toekomst van de Orde van Vlaamse Balies. Waar de AV – wat mij betreft – een symbool moet worden voor eenheid en vooruitgang met een uniform beleid dat de rijkdom van onze diversiteit omarmt. Waar mijn sterke mening tegengewicht kan bieden aan verouderde beleidslijnen die dringend gemoderniseerd moeten worden. U hebt, net als ik, het mooiste beroep ter wereld. Laat het beleid volgen!

Vera Verschueren

Oprecht confraterneel voor een transparante en efficiënte balie

Als uw confrater actief in het jeugd-, straf-en familierecht, stel ik mij vanuit Turnhout zeer graag opnieuw kandidaat om mee de verantwoordelijkheid te nemen voor het beleid van onze balie.

U mag rekenen op mijn vertegenwoordiging van u, elke advocaat over het hele grondgebied van de provincie Antwerpen, al spreek ik graag extra in naam van onze vele jonge vrouwelijke onderneemsters.

Emanuelle Hoogstijns

Toegankelijk voor eenieder van u

Het is mijn wens om toegankelijk te zijn, open te staan voor de zorgen waarmee u zit en te vertolken wat er werkelijk leeft binnen de balie.

Thema’s die mij nauw aan het hart liggen:

  • Een goede onderlinge communicatie tussen confraters over de grenzen van dossiers heen
  • Toegankelijke kennisverwerving
  • De uitval van getalenteerde advocaten vermijden