Verkiezingen

Selecteer het mandaat en klik op de naam van de kandidaat voor zijn/haar voorstelling.

Mr. Johan DU MONGH

Voorstelling:

“Waarde confraters, De raad van de Orde heeft de wettelijke opdracht om de eer van de Orde van advocaten op te houden en de beginselen te handhaven die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen. Deze beginselen kreeg ik vanaf 1993 mee van mijn patroon, deken Jozef van den Heuvel. Het is goed dat de Orde zowel verantwoordelijkheid draagt bij de opleiding van advocaten-stagiairs, als bij het doen eerbiedigen van de beginselen en kernwaarden, onder meer met een performant tuchtbeleid. Vorming, spontaan delen van kennis, bijstand aan hulpbehoevenden en naleving van onze kernwaarden stuwen de balie vooruit en bevorderen onze goede reputatie. Het was mij dan ook een eer om de voorbije jaren binnen de raad van de Orde toe te zien op een kwalitatieve ontwikkeling van jonge advocaten als directeur van de stageschool, op vorming en kennisdeling via de winter- en zomerlessen, alsook op het handhaven van de kernwaarden als verslaggever in tucht. Thans werd ik voorgedragen als adjunct-stafhouder Antwerpen. Ik heb deze voordracht aanvaard. Vage beloftes zijn niet aan mij besteed, ook nu niet. Het enige wat ik wél kan beloven is mijn inzet voor onze fusiebalie en voor de te verkiezen stafhouder, zoals recent bij de organisatie van de kosteloze webinars als gedeeltelijke tegemoetkoming vanuit de raad voor het onheil dat eenieder van ons treft in het Covid-19 tijdperk. Ik zal mij ook in de toekomst graag inzetten voor eenieder van u, mocht u mij mandaat geven als adjunct-stafhouder Antwerpen. Met confraternele groeten, Johan Du Mongh”

Mr. Erwin VANGOIDSENHOVEN

Voorstelling:

“Erwin Vangoidsenhoven behaalde in 1984 met grote onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is opgenomen op het tableau sedert 1987, na zijn stage bij Professor Dassesse, Stafhouder bij de Orde der Advocaten bij het Hof van Cassatie. Vanaf 1990 was hij gedurende drie jaar deeltijds praktijk-assistent aan de Vrije Universiteit Brussel voor personen- en familierecht. Publicaties waarvan Erwin Vangoidsenhoven auteur of medeauteur was werden gepubliceerd in het Rechtskundig Weekblad, het Tijdschrift voor Privaatrecht, het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en in het RABG. Sedert 1995 zetelt hij als plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Mechelen. Hij is dan ook voorstander van een doeltreffende samenwerking tussen balie en rechtbank om de uitvoering van het rechtbankwerk voor beide partijen zo praktisch mogelijk te organiseren. Mr. Vangoidsenhoven werd reeds vroeger verkozen voor de Raad van de Orde van de Mechelse Balie en sinds 1998 is hij lid geweest van talrijke commissies. De juiste omkadering voor advocaten - stagiairs, zowel contractueel als qua begeleiding, ligt hem nauw aan het hart. Dit heeft ertoe geleid dat hij sinds de oprichting van de stagecommissie hiervan lid is geworden en medeauteur werd van de eerste geschreven stageovereenkomst. Vervolgens is hij jarenlang voorzitter geweest van deze commissie en was hij hiervoor vertegenwoordiger bij de OVB, waar hij heeft deelgenomen aan talrijke vergaderingen die verband hielden met de stage. Voor zijn jarenlange inzet voor de Mechelse Balie mocht hij in 2014 de trofee “Advocaat van het Jaar” in ontvangst nemen. Mr. Vangoidsenhoven heeft samen met zijn echtgenote Mr. Van Remoortel zelf een stabiel advocatenkantoor opgericht en daarbij een hecht team uitgebouwd dat gespecialiseerd is in familiaal vermogensrecht en insolventierecht. Hij meent een waardevolle vertegenwoordiger te kunnen worden voor alle advocaten van het arrondissement Antwerpen.”

Mr. Tim BAES

Voorstelling:

“Tim Baes studeerde in 2004 af aan de Universiteit Antwerpen. Zijn stage heeft hij doorlopen bij de Brusselse Balie bij het kantoor Stibbe. Daar legde hij zich toe op marktpraktijken en consumentenbescherming in het bijzonder en ondernemingsrecht in het algemeen, met een bijzondere aandacht voor het Europese recht. Eind 2012 keerde Tim Baes terug naar Antwerpen. Vandaag werkt hij samen met Herman Braeckmans om cliënten te helpen bij hun specifieke vraagstukken in het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht. In het gerechtelijk jaar 2018-2019 was hij de Antwerpse verantwoordelijke voor de permante vorming in het bestuur van de Conferentie. Sinds januari 2018 doceert Tim Baes ondernemingsrecht en vennootschapsrecht aan de Stageschool. Daarnaast geeft hij lezingen onder meer op diverse studiedagen, maar ook geregeld op vraag van de Orde. Tim Baes is ervan overtuigd dat advocaten individueel en collectief kunnen en moeten wegen op het maatschappelijk debat. Daarom heeft hij vele artikels geschreven voor diverse tijdschriften en maakte hij ook deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht. Advocaten hebben immers een frisse kijk op zaken die anders mogelijk louter theoretisch of wetgevingstechnisch worden bekeken. Enkel door gezamenlijk consequent kwaliteit te bieden, kunnen advocaten hun rol van vertrouwenspersoon ten volle vervullen. Tim Baes is kandidaat voor de Raad van de Orde omdat hij zich actief wil inzetten voor een advocatuur die blijvend streeft naar waardigheid, respect voor anderen en een duurzame toekomst van het beroep.”

Mr. Maxim KORTHOUDT

Voorstelling:

“Waarde confraters, Graag stel ik mij kandidaat om komend gerechtelijk jaar toe te treden tot de Raad van de Orde. Sta me toe mezelf even voor te stellen en kort mijn kandidatuur toe te lichten. Ik ben sinds oktober 2016 actief aan onze Antwerpse balie en heb momenteel de leiding over het departement arbeidsrecht bij Bannister Advocaten. Sinds de start van mijn carrière heb ik reeds een bijzondere interesse in de werking van de Orde van Advocaten. Een interesse die ik in de praktijk heb omgezet tijdens mijn tweejarig engagement als stagiairsafgevaardigde binnen de stagecommissie. Tijdens deze periode heb ik ondervonden dat er heel wat zaken goed lopen binnen de Orde maar dat er zeker nog ruimte is voor verbetering en innovatie. Een eerste punt is dat er binnen de Raad geen vertegenwoordiging is van advocaten met een leeftijd tussen de 23 en 28 jaar oud. Op een populatie van 3.000 advocaten behoort nochtans 10 procent tot deze leeftijdscategorie. Ook de stem van de jongere confrater dient gehoord te worden op het niveau van de beleidsbepaling. Een performante raad zal in mijn ogen leiden tot nog kwaliteitsvollere beleidsbeslissingen. Een tweede punt is dat heel wat confraters niet het gevoel hebben dat de Orde er voor hen is. Niets is minder waar. Dit heeft m.i. te maken de perceptie van een gebrek aan transparantie vanuit de Orde. De Orde biedt tal van mogelijkheden aan om advocaten in moeilijkheden te ondersteunen. De coronacrisis toont vb. aan dat de Orde er voor ons is, o.m. door het aanbieden van gratis webinars. Een initiatief dat m.i. ook naar de toekomst toe moet blijven bestaan. Een derde punt waaraan ik wil meewerken is de innovatie van het beroep van advocaat. Ik denk hierbij o.a. aan de optimalisatie van de baliebijdragen, de stagevoorwaarden en de minimumvergoedingen. Ook het creëren van een beschermend statuut voor de jonge medewerker kadert hier in. Ik ben alvast enorm geëngageerd om als jongere advocaat mee mijn schouders te zetten onder de Raad van de Orde. Mocht u mij hierin willen steunen, zou ik dit ten zeerste appreciëren. Met confraternele groeten, Maxim Korthoudt “

Mr. Johan DU MONGH

Voorstelling:

“Waarde confraters, De Orde van Vlaamse Balies heeft de wettelijke taak om voor de balies die er deel van uitmaken, te waken over de eer, de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de advocaten en is bevoegd voor de juridische bijstand, de stage, de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs en de vorming van alle advocaten behorende tot de balies die er deel van uitmaken. Ze neemt tevens initiatieven en maatregelen die nuttig zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de loyaliteit in het beroep, alsook voor de behartiging van de belangen van zowel de advocaat als de rechtzoekende. Met het oog op de betrekkingen tussen de leden van de onderscheiden balies die er deel van uitmaken, bepaalt zij ook de regels en gebruiken van het beroep van advocaat en brengt er eenheid in. Te dien einde, stelt zij passende reglementen vast. Het belang van de Orde van Vlaamse Balies voor de advocatuur kan nauwelijks worden overschat. De voorbije jaren had ik als directeur van de stageschool het voorrecht om deel uit te maken van de Commissie Beroepsopleiding van de OVB en was ik onmiddellijk betrokken bij het uittekenen van een nieuwe, uniforme beroepsopleiding die vanaf september 2020 zal worden ingevoerd, evenals van het nieuwe stagereglement. Anderzijds ben ik als academicus lid van de Erkenningscommissie van de OVB die waakt over de kwaliteit van de vormingen voor advocaten en daarvoor studiepunten toekent. Indien u mij daartoe mandaat geeft, zou ik de eer hebben in de toekomst ook de Balie Provincie Antwerpen te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering. Met confraternele groeten, Johan Du Mongh”

Mr. Anke JORISSEN

Voorstelling:

“Waarde confraters, Geachte stagiairs, Het is mij een waar genoegen om met huidig schrijven mij voor te stellen en toe te lichten waarom ik mij graag wil inzetten als vertegenwoordiger van de stagiairs in de stagecommissie van de Orde van Advocaten bij de Rechtbank Antwerpen. Ik werd geboren op 7 maart 1996 te Hasselt en studeerde in 2019 af als master in de rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven waar ik mij specialiseerde in het privaatrecht en sociaal recht. In september 2019 legde ik de eed af aan de balie te Antwerpen, waarna ik mijn stage aanvatte bij advocatenkantoor Vangoidsenhoven en Van Remoortel te Mechelen. Toevallig is mijn stagemeester Erwin Vangoidsenhoven zelf jaren voorzitter geweest van de toenmalige commissie van de stage Balie Mechelen. Dankzij mijn gedrevenheid en passie voor een overtuigend pleidooi, mocht ik reeds in mijn eerste jaar advocaat-stagiair naar de finale van de pleitwedstrijd ´Ridder René Victor 2020´. Ik ben mij ervan bewust dat de stage in de advocatuur niet alleen een periode is van enorme groei, maar ook van uitdagingen en soms twijfels. Met mijn kandidatuurstelling wil ik mijn ervaringen als stagiair-advocaat delen met de stagecommissie. Ik wil graag een luisterend oor bieden indien er zich een probleem met betrekking tot de stage stelt , want enkel door actief te luisteren kan er gericht geadviseerd worden. Verder vind ik de naleving van de verplichtingen tussen de stagemeester en zijn stagiair uitermate belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de stagemeester en de stagiair kan worden versterkt door duidelijke afspraken. Daarom moet er streng gewaakt worden over de juiste inhoud van elk stagecontract en de correcte uitvoering ervan. Ik ben iemand die sociaal en communicatief vaardig is en bovenal positief ingesteld. De combinatie van die elementen maakt dat ik bijzonder geëngageerd ben. Ik zou het een eer vinden om de functie van vertegenwoordiger van de stagiairs in de stagecommissie te bekleden. Hartelijke groet, Anke”