Themadatabanken

Vennootschapsrecht

Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd op 28 februari
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - 54K3119
Inwerkingtreding 1 mei 2019

Uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
Ministerraad 1 maart 2019
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen uitvoert.

Info FOD Justitie inzake de nieuwe vennootschapswetgeving
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/vennootschappen_verenigingen_en_stichtingen