Themadatabanken

Insolventierecht


Nieuwe wetgeving

Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
8 JULI 2018. - Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 16/07/2018, bl. 56680
Erratum BS 20/07/2018

OVB-reglement betreffende de advocaat en insolventie
Reglement betreffende de advocaat en insolventie, BS 30/04/2018, bl. 37077Inwerkingtreding 30 april 2018

Regels en barema’s kosten en ereloon van de insolventiefunctionarissen
26 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, BS 27/04/2018, bl. 36928

Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht
15 APRIL 2018. - Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht, BS 27/04/2018, bl. 36878
Inwerkingtreding 1 november 2018

Gebruik Nationaal Pandregister

14 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen, BS 26/09/2017, bl. 88043
Dit besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de Pandwet

Nieuwe insolventierecht ingevoegd in het WER Boek XX
11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11/09/2017, bl. 83100

Wijzigingen zakelijke zekerheden op roerende goederen
6 JULI 2017. - Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24/07/2017, bl. 75168
TITEL 23. - Wijzigingen van de wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen

Aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen
17 MEI 2017. - Wet tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen, BS 12/06/2017, bl. 63589

Nieuwe pandwet
25 DECEMBER 2016. - Wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, BS 30/12/2016, bl. 91950

WCO – hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
16 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wat het hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord betreft, BS 08/07/2016, bl. 42731

Wet zakelijke zekerheden roerende goederen – inwerkingtreding uitgesteld naar 1 januari 2017
26 NOVEMBER 2014. - Wet tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, BS 01/12/2014, bl. 93115

Geen grote wijzigingen inzake beslag op goederen van Vlaamse overheid
22 NOVEMBER 2013. — Omzendbrief VR 2013/21. — Betreft : regeling van de procedure van beslaglegging op goederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, BS 14/02/2014

Wijzigingswet WCO in  BS 22 juli 2013
27 MEI 2013. - Wet tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen, BS 22/07/2013, bl. 45665

Nieuwe wetgeving zakelijke zekerheden in BS 2 augustus 2013
11 JULI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (1), BS 02/08/2013
24 JUNI 2013. - Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen (1), BS 02/08/2013


BASISWETGEVING


WCO-wet
31 JANUARI 2009. - Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, BS 09/02/2009

Faillissementswet
8 AUGUSTUS 1997. – Faillissementswet, BS 28/10/1997

GRONDWETTELIJK HOF

Register van de normen waarover het  Grondwettelijk Hof zich heeft uitgesproken
31-01-2009 ~ Wet van 31 januari 2009 betreffende  de continuïteit van de ondernemingen

Artikel:

Arrest:

art. 2, c)

162/2013  • 81/2016

art. 2, d)

162/2013  • 81/2016  • 124/2016

art. 2, e)

162/2013  • 81/2016

art. 3

24/2013

art. 4, eerste lid

31/2015

art. 30

33/2013  • 102/2013

art. 31

23/2016

art. 35, § 2

162/2013

art. 37, eerste lid

47/2017

art. 49

8/2012  • 81/2016  • 124/2016

art. 49/1, vierde lid

50/2016

art. 50, derde lid

124/2016

art. 54

8/2012

art. 55

8/2012

art. 55, § 3

124/2016

art. 56, tweede lid

57/2015

art. 57

8/2012  • 162/2013  • 81/2016