Nieuws

Stafhouder aan het woord

Stafhouder
September 11, 2017

Waarde Confraters,

Nu de zomer afscheid neemt en iedereen zijn werkritme heeft teruggevonden, wil ik u veel arbeidsvreugde, professioneel en ander geluk toewensen bij de start van het nieuw gerechtelijk jaar.

Dit nieuw gerechtelijk jaar kondigt zich aan als vermoedelijk het laatste gerechtelijk jaar van de Antwerpse Orde, gezien we vanaf 1 september 2018 zouden opgaan in de grotere gefusioneerde provinciale balie.

Belangrijke uitdagingen wachten ons op, zo onder meer inzake de plannen van de minister met betrekking tot de rechtsbijstandsverzekering en de conventionering van de advocaat, alsook met betrekking tot zijn plannen tot modernisering van het beroep van advocaat.

De Antwerpse Orde tracht u zoveel als mogelijk te informeren en mee te betrekken en heeft zelf reeds de nodige initiatieven ontwikkeld tot modernisering van het beroep van advocaat.

Zo werden in juni 2016 de vakgroepen gecreëerd om informatie uit te wisselen en om kennis te delen binnen een welbepaald vakgebied. De raad van de Orde heeft inzake de vakgroepen op 2 mei 2017 een reglement aangenomen.

Overeenkomstig artikel 5 van het reglement bestaat het bestuur van iedere vakgroep uit 5 leden, waarvan jaarlijks in september minstens één zittend lid uittreedt en vervangen wordt door een nieuw toetredend lid.

Vacant gekomen plaatsen van uittredende leden binnen het bestuur, worden door de stafhouder ingevuld uit de leden van de balie die daartoe hun kandidatuur gesteld hebben.

Ik roep de geïnteresseerden op om voor 20 september 2017 te 12.00u hun kandidatuur bij mij in te dienen.

Naast de bestaande vakgroepen wordt bovendien een nieuwe vakgroep opgericht: A.D.R. (alternatieve geschillenbeslechting, bemiddeling, arbitrage). Voor deze nieuwe vakgroep zullen 5 bestuursleden moeten aangeduid worden.

U weet dat de Antwerpse Orde een eigen privaat luik heeft gecreëerd (www.mijnbalie.be) ter ondersteuning van de goede werking van de vakgroepen.

Deze kennisdeling zal voortaan professioneler worden uitgebouwd. Met genoegen kan ik u melden dat verleden week een overeenkomst werd ondertekend met KNOWLEX, die een gloednieuw platform ontwikkelden waarmee advocaten hun kennis kunnen delen.

Op die manier zal de juiste informatie en juridische kennis snel en professioneel beschikbaar zijn voor de andere leden van de vakgroep. Onuitgegeven rechtspraak, modellen, wetgeving en rechtsleer zullen kunnen worden opgeslagen en gedeeld.

KNOWLEX zal spoedig nog verder toegelicht worden en de nodige opleidingen worden voorzien.

Tenslotte zal de toekomst van ons beroep en het onderscheidend kenmerk van de advocaat uitgebreid aan bod komen tijdens een boeiende congresmiddag die de Orde organiseert op donderdag 19 oktober vanaf 13u30: de USP (Unique Selling Proposition) van de advocaat. De uitnodiging daartoe wordt u eerstdaags bezorgd.

Met confraternele groeten,

Jan Meertsstafhouder

Geschreven door:

Meer nieuws