Nieuws

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING FUSIE

Stafhouder
February 20, 2018

20 februari 2018

1.

Tot aan de wet van 1 december 2013 inzake de hertekening van het gerechtelijk landschap, was dit gerechtelijk landschap eenvoudig opgedeeld in ressorten (hof van beroep) en arrondissementen (rechtbank van eerste aanleg). De balies werden bij wet georganiseerd op het niveau van de rechtbank van het arrondissement.

Dit sloot aan bij het keizerlijk decreet van 1810: één Orde van advocaten per arrondissement.

Artikel 430 lid 1 Ger.W. luidde als volgt:

In de hoofdplaats van ieder gerechtelijk arrondissement wordt uiterlijk op 1 december van elk jaar een tableau opgemaakt van de Orde van advocaten, een lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en een lijst van stagiairs, die hun kantoor in het arrondissement hebben.

Het tableau en de lijsten worden aangeplakt of bekendgemaakt door toedoen van de stafhouder, die ervoor zorgt dat zij worden bijgewerkt.

Artikel 431 Ger.W. vult verder aan de Orde van advocaten bestaat uit de advocaten die op het tableau of op de lijsten zijn ingeschreven en dat zij rechtspersoonlijkheid bezit.

Er waren dan 27 arrondissementen en 28 balies (voor Brussel een Nederlandstalige en een Franstalige). De OVB is samengesteld uit de 14 Vlaamse balies.

 

2.

Het gerechtelijk landschap werd hertekend bij wet van 1 december 2013, met ingang vanaf 1 april 2014.

Er werd gereduceerd van 27 naar 12 arrondissementen: per provincie één arrondissement, naast Eupen, Nijvel en Leuven.

Indien de wet (art. 430 Ger.W.) niet zou zijn gewijzigd, zou dit betekenen dat de bestaande balies zouden verdwijnen en een nieuwe baliestructuur werd gecreëerd op het niveau van de provincie, met uitzondering van Brussel, Leuven, Nijvel en Eupen.

Minister Turtelboom heeft te kennen heeft gegeven dat de balie zelf voorstellen mocht formuleren, zodat op de algemene vergadering van de OVB van 19 december 2012 een gemengde werkgroep samengesteld ter voorbereiding van de hertekening van het balielandschap. De werkgroep bestond uit twee professoren (Taelman en Van Orshoven), twee bestuurders OVB (voorzitter Boydens en bestuurder Matthys), de stafhouders Ruysschaert (Tongeren), Coppens (Derdermonde), Van Eeckhout (Kortrijk) en Waeyaert (Veurne) EN Mr. J. Meerts.

Deze werkgroep is er om diverse redenen niet toe gekomen een consensusvoorstel te formuleren.

West- en Oost-Vlaanderen waren tegen.  

 

3.

Na politiek gelobby werd de tekst van art. 430 lid 1 Ger.W. gewijzigd, zodat de balies, anders dan de notarissen of de gerechtsdeurwaarders, georganiseerd konden blijven op het gekende kleinschalige  niveau (de toekomstige afdeling):

Elke balie of Orde organiseert zich bij een afdeling van de rechtbank of bij de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement.

Artikel 430 Ger.W. gaf voortaan aan de lokale balies de bevoegdheid om te beslissen over hun lot binnen de nieuwe provinciale arrondissementen, waar dit voordien de wet zelf was.

 

4.

De 3 kleine balies (Marche, Neufchateau en Arlon) hebben in 2015 al het goede voorbeeld gegeven en zijn gefusioneerd.

De organisatie op een grotere schaal kent evident zijn voordelen:

-       de bundeling van krachten en bevoegdheden;

-       rationalisering en efficiëntie;

-       kostenbesparing (herleiding van stagescholen, bibliotheken, secretariaten en andere);

-       betere efficiëntie binnen de OVB, die niet langer rekening dient te houden met 14 onderscheiden balies;

-       harmonisering van te veel lokale reglementen en gebruiken;

-       grotere mate van professionalisering;

-       betere representatie ten aanzien van andere gesprekspartners (rechtbank, notarissen, gerechtsdeurwaarders);

 

5.

Turnhout, Mechelen en Antwerpen hebben vanaf 2015 hun overleg en samenwerking opgedreven, resulterend in een gemeenschappelijk zitting van de raden op 9 november 2015 in Lier.

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een aantal commissies om verdere nauwe samenwerking mogelijk te maken, zoals inzake BJB, financiën, tucht, lokale reglementen.

Dat heeft dan weer geleid tot bvb 1 provinciale tuchtcel en 1 stagereglement.

Intussen was Limburg al sneller klaar en zij hebben zich bij de rechtbank georganiseerd als ‘balie Limburg’ per 1 september 2016.

De 3 Antwerpse raden hebben in hun zittingen van januari 2017 een uitdrukkelijk mandaat gegeven aan hun stafhouders om te onderhandelen over een fusie.

Dank aan de collega stafhouders en hun raden voor de schitterende, transparante en coöperatieve samenwerking.

Vanaf dan is het relatief snel gegaan.

 

6.

In mei 2017 werd de intentieverklaring ondertekend door alle leden van de 3 raden.

U kent ze en kan ze nalezen op onze site.

Deze intentieverklaring werd u toegelicht op de BAV van mei 2017.

Op 4 juli 2017 werd een kick-off vergadering gehouden. Er werd een stuurgroep opgericht en 9 werkgroepen:

Zij zouden de fusie concreet gaan voorbereiden.

Er is veel en hard gewerkt en ik dank iedereen voor zijn grote en belangeloze inzet, de vele verplaatsingen, het voluntarisme.

Aan en extern bureau werd gevraagd om voorstellen te formuleren voor een logo.

Naam: 430 Ger.W.: Orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen;

Roepnaam: balie provincie Antwerpen.   Logo: balie Antwerpen

Driehoek en kleur (rood² en blauw)

Sinds kort de site online met tijdschema.

Vandaag, morgen en vrijdag BAV in de 3 afdelingen.

U zal uw vragen kunnen stellen aan de architecten van de fusie: juridisch kader (fusie en geen opslorping), financiën, BJB en tenslotte de Conferenties en de andere bevoegdheden.

Belangrijk is ook dat de eengemaakte balie de structuur volgt van de rechtbank en dus met afdelingen werkt.  U zal terecht blijven kunnen bij de adjunct-stafhouders en de lokale afdeling van het BJB, naast andere lokale zaken.

 

7.

Hoe nu verder?  Onder voorbehoud:

2 en 3 maart: seminarie in Herentals.

Wat? Opheffing (vanaf…), oprichting (vanaf …) en verkiezingsreglement (noodzakelijk)

Op 23 maart houden we 1 grote BAV voor de nieuw opgerichte balie.

Tegen uiterlijk 30 april: kandidaturen (raad, AV, adjuncten en staf)

22 tot 30 mei: verkiezingen         30 mei: gewone AV

1 september: nieuwe balie         7 september: fusiezitting en fusiefeest

Geschreven door:

Meer nieuws